Δευτέρα
08.08.2022

Viohalco: Στις 31 Μαΐου η ΓΣ των μετόχων – Τα θέματα την ημερήσιας διάταξης

Στις 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA.

Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

2.Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

3.Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

4.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή).

 Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη το μεικτό προμέρισμα 0,01 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2021, θα καταβληθεί μεικτό υπόλοιπο 0,09 ευρώ ανά μετοχή μετά την έγκριση της προτεινόμενης απόφασης.

5.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

6.Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

7.Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Patrick Kron ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή του κ. Joseph Rutkowski ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Marion Jenny Steiner Stassinopoulos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Kay Marie Breeden ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Astrid de Launoit, ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Bernadette Christine Blampain ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023. Η κα. Blampain πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

8. Νόμιμος ελεγκτής

α. Έγκριση αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2021.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή, PwC Bedrijfsrevisoren – Reviseurs d’entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), για το οικονομικό έτος 2021, η οποία ανέρχεται σε 210.680 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτικών διαδικασιών σε σχέση με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) και το ελληνικό υποκατάστημα).

β. Ανανέωση θητείας νόμιμου ελεγκτή και έγκριση αμοιβής.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η ανανέωση της θητείας ως νόμιμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV – Reviseurs d’entreprises SRL (με έδρα Culliganlaan 5, 1831, Diegem), εκπροσωπούμενη από τον Marc Daelman, για περίοδο τριών ετών που λήγει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, και o καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του στο ποσό των 209.380 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR και εξαιρουμένων των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF), αλλά συμπεριλαμβανομένου του ελεγκτικού έργου σε σχέση με το ελληνικό υποκατάστημα), με την επιφύλαξη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση σύμφωνα με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή ή όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

9. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2021, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2021.

10.Έγκριση της πολιτικής αποδοχών.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2021.

11.Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μεικτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται η χορήγηση (i) σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μεικτής αμοιβής 25.000 ευρώ, και (ii) σε κάθε μέλος της επιτροπής ορισμού υποψηφίων και αμοιβών, σταθερής μεικτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δίδονται ως αμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Μαΐου 2022 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2023.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Στασινόπουλος (Viohalco): Έτσι θα κάνουμε τις προκλήσεις, ευκαιρίες ανάπτυξης

Πηγή: mononews.gr