Πέμπτη
01.06.2023

UNIBIOS: ΕΓΣ στις 18 Φεβρουαρίου για επαναδιατύπωση σκοπού εταιρείας και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 18 Φεβρουαρίου η UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη μετατροπή της εταιρείας σε Αορίστου Χρόνου, την επαναδιατύπωση του σκοπού της ώστε να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ενέργεια, αλλά και την εξουσιοδότηση του ΔΣ για την δυνατότητα έκδοσης, εντός των επόμενων 5 ετών, Κοινού Ομολογιακού Δανείου., Παράλληλα, η εταιρεία θα θεσπίσει νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

1 Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 71 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των €14.064.583,50. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018.

2 Απόφαση για την μετατροπή της Εταιρίας σε Αορίστου Διαρκείας, Τροποποίηση των άρθρων 4 και 33 του καταστατικού.

3 Επαναδιατύπωση του σκοπού της εταιρίας ώστε να αναδεικνύεται ως κύριος σκοπός της “UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών” η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν σκοπούς που εντάσσονται στην βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της πράσινης οικονομίας. Προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας της εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας. Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού.

4 Τροποποίηση των άρθρων 11, 18 και 31 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

5 Απόφαση για την θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών.

6 Ενημέρωση των Μετόχων για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Λοιπά Θέματα, Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Φεβρουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Διαβάστε επίσης

Στο «ATHEX BONDS GREENet» πληροφορίες για τα βιώσιμα ομόλογα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Alpha Bank: Έχει αλλάξει χέρια το 1% του μετοχικού κεφαλαίου και σε πακέτα το 0,58%

Πηγή: mononews.gr