Πέμπτη
06.10.2022

Τριετή «μνημόνια» και στόχοι στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου

Νέους κανόνες και στόχους βάζει το δημόσιο στις ΔΕΚΟ των οποίων κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο. Για πρώτη φορά τίθεται το πλαίσιο χάραξης πολιτικής κρατικής ιδιοκτησίας ανωνύμων εταιρειών, αλλά και της δήλωσης της αποστολής και των ειδικών υποχρεώσεών τους.

Πλέον στις ανώνυμες εταιρείες ιδιοκτησίας του Δημοσίου ορίζονται:

·   ο απώτερος σκοπός και οι λόγοι για τους οποίους το κράτος ιδρύει ή κατέχει μετοχές σε ανώνυμες εταιρείες,

·   ο ρόλος του κράτους στη διακυβέρνηση των εταιρειών,

·   ο τρόπος με τον οποίο το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζουν την πολιτική ιδιοκτησίας.

Η «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυμων Εταιρειών» εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ΚΥΣΟΙΠ,  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Άμεσα οι  κρατικές ανώνυμες εταιρείες  καταρτίζουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού που εποπτεύει την εταιρεία, τη δήλωση αποστολής τους. Δηλαδή τον σκοπό της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο και στο καταστατικό της και περιγράφει τις δραστηριότητες και την πορεία που η εταιρεία επιδιώκει για το μέλλον, καθώς και τη δέσμευσή της στην υλοποίηση της δημόσιας πολιτικής. Η δήλωση αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας και επανεξετάζεται τακτικά ανά 5 έτη έτη, ώστε να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Μεταξύ της Εταιρείας και του Δημοσίου –δια του υπουργού Οικονομικών και του υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία-  συνάπτεται δήλωση ειδικών υποχρεώσεων, διάρκειας τριών ετών. Στη δήλωση καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο κράτος, αλλά και οι στόχοι που η εταιρεία δεσμεύεται να επιτύχει στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της.

Νέου τύπου έλεγχοι

Κάθε εταιρεία μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο, με βάση τη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων, ελέγχοντας:

α. Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, χρηματοοικονομικής απόδοσης, κερδοφορίας, ρευστότητας,

β. τους βασικούς δείκτες απόδοσης της εταιρείας (KPIs), ιδίως παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών,

Με τη διαδικασία αυτή προβλέπεται και αλλαγή / τροποποίηση του πλαισίου ή των σκοπών της.

Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται:

α) στις εταιρείες στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο κατέχει μειοψηφικό ποσοστό ή είναι εταιρείες εκτός δημόσιου τομέα και λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,

β) στις εισηγμένες και στις εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες

γ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερ-Ταμείο) και στις θυγατρικές της,

δ) στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. και τις θυγατρικές της,

ε) στo Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου M.A.E.,

στ) στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.,

ζ) στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. και

η) στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.).

Διαβάστε ακόμη:

Η Κομισιόν «πυροβολεί» τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων

Ο Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο… ισπανικός δάκτυλος, το deal του Σχιστού κι ένα «βαρύ επώνυμο» στη Μουζάκης 

Χρυσή λίρα: Σε υψηλό 14ετίας εκτοξεύτηκε η τιμή της – Πόσα «αποφέρει» η ρευστοποίησή της (πίνακας)

 

Πηγή: newmoney.gr