Δευτέρα
11.12.2023

Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκαν οι όροι του προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών

Εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών σε στελέχη και υπαλλήλους της Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2023 για την έγκριση της διάθεσης δωρεάν μετοχών σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και της σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 19.10.2023, καθόρισε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών («Πρόγραμμα») οι οποίοι έχουν εν συντομία ως εξής:

Αριθμός μετοχών: Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχεί στο 1,6% του μετοχικού κεφαλαίου την ημέρα της απόφασης της ΤΓΣ. Στο πλαίσιο αυτό και δυνάμει του εγκεκριμένου από την ΤΓΣ Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 αποκτήθηκαν από την Εταιρεία 5.283.004 ίδιες μετοχές.

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι τα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών ΔΣ, και άλλοι υπάλληλοιτης Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»).

Σκοπός: Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να επιβραβεύσει τους Δικαιούχους για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου και συγκεκριμένων οικονομικών και λειτουργικών σκοπών ή/και να τους διακρατήσει ή να προσλάβει νέα αξιόλογα και ικανά στελέχη, που εξυπηρετούν και διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου και τα σχήματα αποδοχών που υιοθετούνται κατά καιρούς, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Υλοποίηση: Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πολλαπλούς κύκλους στο πλαίσιο των υιοθετούμενων κατά καιρούς σχημάτων μεταβλητών αποδοχών («Σχήματα») της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Οι Δικαιούχοι κάθε κύκλου του Προγράμματος καθορίζονται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σχημάτων και τις αποφάσεις των αντίστοιχων εταιρικών οργάνων.

Απόδοση: Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, καθορίζει τους Δικαιούχους και τον αριθμό των μετοχών που θα αποδοθούν σε κάθε Δικαιούχο. Η απόδοση θα υπόκειται στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως εκάστοτε ισχύει και θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις των Πολιτικών Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σχημάτων.

Οι όροι αναβολής και κατοχύρωσης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς που προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου και στα αντίστοιχα Σχήματα και υπόκεινται στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς όλων των εφαρμοστέων νόμων, όπως εκάστοτε ισχύουν (συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4261/2014, του άρθρου 10 του ν. 3864/2010, στο μέτρο που ισχύει, της Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 178/5/2.10.2020 και των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΑΤ για τις ορθές πολιτικές αποδοχών).

Διακράτηση: Για τους Δικαιούχους που εμπίπτουν σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο στην κατηγορία των μελών προσωπικού που έχουν αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs), τυχόν Μετοχές που αποδίδονται υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης δώδεκα (12) μηνών.

Διαβάστε ακόμη

Έρευνα Bloomberg: Τα επιτόκια της ΕΚΤ πιάνουν «ταβάνι» και… μένουν εκεί μετά το σήμα Πάουελ (γραφήματα)

ACS: Μπαίνει γερά στα smart lockers, βλέπει και εξαγορά στις ταχυμεταφορές (pics)

Η Standard & Poor’s «κρίνει» την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

Πηγή: newmoney.gr