Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €349 εκατ. στο 9μηνο 2023

Κέρδη ύψους 349 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το 9μηνο 2023.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Ανθεκτική οικονομική προοπτική

Η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ισχυρή. Ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε σε 2.3% κατά το β’ τρίμηνο 2023, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης

 Νέος δανεισμός ύψους περίπου €1.6 δις, παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων

Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.9 δις, περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση καθώς οι αποπληρωμές συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τον νέο δανεισμό

Ακόμα ένα ισχυρό τρίμηνο κερδοφορίας

 Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €572 εκατ., αυξημένα κατά 144% σε ετήσια βάση και κατά 9% το γ’ τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο

 Μη επιτοκιακά έσοδα ύψους €224 εκατ. αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, καλύπτοντας το 90% των συνολικών λειτουργικών εξόδων

 Συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας αντισταθμίζουν εν μέρη τις πληθωριστικές πιέσεις. Μείωση δείκτη κόστους προς έσοδα 2 στο 31%, σε σύγκριση με 54% τον προηγούμενο χρόνο

 Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €349 εκατ. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (σε σύγκριση με ζημιά €19 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022). Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €129 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση

 Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας ύψους €0.78 για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, εκ των οποίων €0.29 για το γ’ τρίμηνο 2023

 Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.6% για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 25.6% για το γ’ τρίμηνο 2023

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του Συγκροτήματος. Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 3.5% (0.8% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 6 ε.μ. σε ετήσια βάση

 Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ ύψους 77%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 58 μ.β.

 Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €19.3 δις, αυξημένη κατά 3% σε ετήσια βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση

Υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.6 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και επικέντρωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς εξαιρουμένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2023) ύψους 15.2% 3 και 20.4% 3 αντίστοιχα

Συμπεριλαμβανομένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2023, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για μέρισμα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 15.8% 4 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 21.0%

 Οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 345 μ.β. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, εκ των οποίων περίπου 125 μ.β. το γ’ τρίμηνο 2023

Αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας από την Moody’s τον Οκτώβριο του 2023.

Τι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Πανίκος Νικολάου

«Έχουμε επιτύχει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος για συνέχιση της δημιουργίας αξίας και παροχής σταθερής απόδοσης προς τους μετόχους. Κατά το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €349 εκατ. που ισοδυναμούν με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.6%, υποστηριζόμενα από τα ισχυρά έσοδα.

Τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν σε €796 εκατ. εκ των οποίων €572 εκατ. προέρχονται από καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία είναι υψηλότερα από τα διπλάσια σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων και το χαμηλό κόστος καταθέσεων.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα συνεχίζουν να έχουν σημαντική και σταθερή συνεισφορά στην κερδοφορία του Συγκροτήματος, καλύπτοντας περίπου το 90% των συνολικών λειτουργικών εξόδων. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μας βελτιώθηκε περαιτέρω στο 31%, λόγω των υψηλότερων συνολικών εσόδων, καθώς η βάση κόστους μας παραμένει υπό έλεγχο με τις ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας να αντισταθμίζουν εν μέρη τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αποδεικνύεται ανθεκτική, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την υψηλή αβεβαιότητα που επικρατεί, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη ύψους 2.3% το β’ τρίμηνο 2023, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία με την παραχώρηση νέων δανείων ύψους περίπου €1.6 δις το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού.

Ο ισολογισμός μας χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα, ισχυρή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Το γεγονός ότι, περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών περιουσιακών μας στοιχείων είναι τοποθετημένα σε μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες, μας επιτρέπει να επωφελούμαστε σημαντικά από την αύξηση των επιτοκίων, ενώ η καταθετική μας βάση συνέχισε να αυξάνεται. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ανήλθε σε 3.5% παραμένοντας ευθυγραμμισμένο με τον στόχο του Συγκροτήματος, με τον δείκτη κάλυψης ΜΕΔ να ανέρχεται σε 77%.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 58 μ.β. παρέμεινε επίσης ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του Συγκροτήματος για το 2023. Τον Οκτώβριο του 2023, η Moody’s αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας σε επενδυτική βαθμίδα μετά από 12 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το Συγκρότημα, ενός ισχυρού, καλά κεφαλαιοποιημένου οργανισμού με βιώσιμη κερδοφορία.

Με το γ’ τρίμηνο 2023 να αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων, η απόδοση του Συγκροτήματος είναι σημαντικά υψηλότερη από τους στόχους που θέσαμε για το 2023 και παρά την αναμενόμενη εποχικότητα κατά το δ’ τρίμηνο 2023, αναμένουμε η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) για το 2023 να υπερβεί σημαντικά τον στόχο που θέσαμε για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 17%. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας προς τους μετόχους μας, και παράλληλα στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Πώς σχολιάζει την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες

Τουρκία: Πλεόνασμα $1,9 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών – Μόλις το 2ο από το 2021

Είναι επικίνδυνες για την υγεία οι κουζίνες υγραερίου;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

Πηγή: newmoney.gr

Array