Κυριακή
21.07.2024

Το επενδυτικό μας πρόγραμμα, “εγγύηση” για την αλλαγή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου ΕΛΠΕ

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η οποία αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προσαρμογή από τις επιπτώσεις της, αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα και απαιτούν την αποφασιστική δράση της διεθνούς κοινότητας. 

Η Ε.Ε. βρέθηκε στην πρωτοπορία και εξακολουθεί να ηγείται των προσπαθειών παγκοσμίως, έχοντας αποφασίσει να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050. Μάλιστα, η Πράσινη Συμφωνία και ο πρόσφατος Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος καθιστούν την επίτευξη της ζητούμενης ευρωπαϊκής κλιματικής ουδετερότητας και νομικά δεσμευτική, θέτοντας ως μεσοπρόθεσμο στόχο για το 2030 τη μείωση κατά τουλάχιστον 55% των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Επιπρόσθετα της μείωσης των εκπομπών αερίων, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ενισχύει την αποδοτική χρήση των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. 

Ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η απαιτούμενη ενεργειακή μετάβαση της παγκόσμιας και, κυρίως, της ευρωπαϊκής αγοράς στο νέο ενεργειακό μοντέλο μέχρι το 2030, δημιουργούν σίγουρα σημαντικές ευκαιρίες, νέες ισχυρές προκλήσεις, αλλά και απαιτούν μακροχρόνια προσπάθεια, ρεαλιστική και ολιστική προσέγγιση και ουσιαστική κατανόηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων εκ μέρους όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα.

Η σταδιακή μείωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων την επόμενη δεκαετία, η ραγδαία  αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με την κυριαρχία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις μελλοντικές επενδύσεις, η ανάδειξη νέων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών, η μετατόπιση των διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων προς επενδύσεις με κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, γνωστά ως ESG, καθώς και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την πανδημία COVID-19, οδηγούν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμερίζεται την παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και συντάσσεται με την εκπλήρωση του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Έως σήμερα, ο Όμιλος έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στους στόχους και τις πολιτικές μείωσης των εκπομπών CO2, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής του βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για την ηγετική συμμετοχή μας στην ενεργειακή μετάβαση, δίνουμε προτεραιότητα στον στρατηγικό μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση κατ’ αρχάς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βασικοί πυλώνες του μετασχηματισμού μας είναι ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για τα κριτήρια ESG, των στόχων για τα αέρια του θερμοκηπίου και η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης.  Ειδικότερα, θα ενισχυθούν τα κριτήρια  ESG στην επιλογή των επενδύσεων, θα μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 50% έως το 2030 με στόχο τις μηδενικές εκπομπές το 2050, ενώ θα αναβαθμισθεί η εταιρική διακυβέρνηση, ώστε να ενισχυθούν οι κανόνες αποτελεσματικής διοίκησης και διαφάνειας προς τις αγορές, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του ολιστικού Προγράμματος «Vision 2025» προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις της αγοράς, θα υλοποιηθεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ για την προσαρμογή στην ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια της τάξεως των 2 δις ευρώ, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ηλεκτροκίνηση, την παραγωγή υδρογόνου, αλλά και σημαντικές πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας διύλισης για την παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ειδικότερα,  για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα 50% μέχρι το 2030 και την ανθρακική ουδετερότητα το 2050, προβλέπονται:

  • Μείωση των εκπομπών άνθρακα στη δραστηριότητα διύλισης >30% σε εκπομπές scope 1,2 έως το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση χρήσης ενέργειας, με Πράσινη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων παραγωγής και με καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα (π.χ μπλε και πράσινο υδρογόνο, μονάδες βιοκαυσίμων, αλλά και τεχνολογίες δέσμευσης των εκπομπών CO2).
  • Αντιστάθμιση πρόσθετου~20% των εκπομπών μέσω ανάπτυξης και υλοποίησης επενδύσεων σε ΑΠΕ μέχρι το 2030. Μέσα στο τελευταίο 18μηνο το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε άδειες ισχυροποιήθηκε περισσότερο, ξεπερνώντας τα 1.3GW. Υλοποιούμε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο 204ΜW στην Ελλάδα στην περιοχή της Κοζάνης, ενώ ο στόχος ανάπτυξης για το 2030 είναι να ξεπεραστούν τα  2 GW.  

Παράλληλα, υλοποιείται το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, ο λειτουργικός ορθολογισμός και η βελτίωση προμηθειών με στόχο την ανταγωνιστικότητα.

Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα, στοχευμένα ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα για τη χώρα, δημιουργώντας αξία για την εταιρία, τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και επιτυγχάνοντας συγχρόνως την ουσιαστική αλλαγή του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

*Η κα Πηνελόπη Παγώνη είναι Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΠΕ

Πηγή: metalignitiki.gr

Array