Τέλος στην αναμονή βεβαιώσεων από την Εφορία – Τι αλλάζει

Είκοσι βεβαιώσεις από την Εφορία θα εκδίδονται με ένα κλικ και χωρίς αίτηση για επανέκδοση. Την ερχόμενη εβδομάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί τη νέα διαδικασία όπου πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνουν αίτηση για την επανέκδοση κάποιας βεβαίωσης. Μέχρι σήμερα οι φορολογούμενοι, όταν υποβάλλουν μια δήλωση Μητρώου (Δ210 ή Δ211) και μετά την καταχώρηση των στοιχείων αυτής στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση όμως που χρειάζονται να προσκομίσουν σε υπηρεσία εκτός ΑΑΔΕ μία εκ των βεβαιώσεων που έλαβαν, αιτούνται την επανεκτύπωση αυτής. Με τη νέα διαδικασία δεν θα απαιτείται η επανεκτύπωση των βεβαιώσεων για 20 περιπτώσεις. Μάλιστα για την επαλήθευση των συγκεντρωτικών στοιχείων θα εκδίδεται κωδικός γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code). Συγκεκριμένα δεν θα απαιτείται η υποβολή αίτησης για τις εξής περιπτώσεις.

 1. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ.
 2. Βεβαίωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου.
 3. Βεβαίωση Διόρθωσης Προσωπικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου.
 4. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 5. Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 6. Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, βεβαίωση Εγκαταστάσεων Εσωτερικού.
 7. Βεβαίωση Εγκαταστάσεων Εξωτερικού
 8. Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 9. Βεβαίωση Έναρξης Υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου.
 10. Βεβαίωση Μεταβολής Υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου.
 11. Βεβαίωση Διακοπής Υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου.
 12. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων).
 13. Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων).
 14. Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου, βεβαίωση Εγκαταστάσεων Εσωτερικού.
 15. Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου
 16. Βεβαίωση Έναρξης Υπό Ίδρυση Μη Φυσικού Προσώπου.
 17. Βεβαίωση Μεταβολής Υπό Ίδρυση Μη Φυσικού Προσώπου.
 18. Βεβαίωση Διακοπής Υπό Ίδρυση Μη Φυσικού Προσώπου.
 19. Βεβαίωση Ενδοκοινοτικών εξ Αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικά Παρεχόμενών (ΤΒΕ) Υπηρεσιών προς άλλα Κράτη Μέλη
 20. Βεβαίωση Απενεργοποίησης ΑΦΜ.

Όπως προαναφέρθηκε με τη νέα διαδικασία δεν θα απαιτείται η επανεκτύπωση των ως άνω βεβαιώσεων, ενώ πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, θα έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικά στοιχεία που θα αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα τους ή/και το ιστορικό μεταβολών στοιχείων Μητρώου με τις παρακάτω επιλογές:

 1. Τρέχουσα Εικόνα Στοιχείων Φυσικού Προσώπου
 2. Τρέχουσα Εικόνα και Ιστορικό Μεταβολών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου
 3. Τρέχουσα Εικόνα Στοιχείων Μη Φυσικού Προσώπου
 4. Τρέχουσα Εικόνα και Ιστορικό Μεταβολών Στοιχείων Επιχείρησης Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.
 5. Τρέχουσα Εικόνα και Ιστορικό Μεταβολών Στοιχείων Δραστηριοτήτων Επιχείρησης Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.
 6. Τρέχουσα Εικόνα και Ιστορικό Μεταβολών Στοιχείων Μελών Μη Φυσικού Προσώπου.
 7. Τρέχουσα Εικόνα Στοιχείων και Ιστορικό Μεταβολών  Εκπροσώπησης Μη Φυσικού Προσώπου.
 8. Τρέχουσα Εικόνα Στοιχείων   και Ιστορικό Μεταβολών Έδρας Επιχείρησης Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.
 9. Τρέχουσα Εικόνα Στοιχείων   και Ιστορικό Μεταβολών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Επιχείρησης Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.
 10. Τρέχουσα Εικόνα Στοιχείων   και Ιστορικό Μεταβολών ΦΠΑ, Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών Επιχείρησης Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.
 11. Τρέχουσα Εικόνα Στοιχείων   και Ιστορικό Μεταβολών Εγκαταστάσεων  Επιχείρησης Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.
 12. Εικόνα Στοιχείων Συσχετιζομένων ΑΦΜ Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.
 13. Εικόνα Στοιχείων Συμμετοχών Φυσικού και Μη Φυσικού Προσώπου.

Σημειώνεται ότι το 2022 υποβλήθηκαν περισσότερα από 20.000 αιτήματα για βεβαιώσεις Μητρώου από χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης τις 24 ημέρες ανά αίτηση, από 36 ημέρες το 2021.

Πηγή: powergame.gr