Σάββατο
28.01.2023

Τα πρώτα ελληνικά family offices: Οι όροι λειτουργίας

Τα family offices ξεκίνησαν και στην Ελλάδα. Πολλοί από τους πλούσιους εκατομμυριούχους που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα συστήνουν εταιρείες διαχείρισης περιουσίας. Τα δικηγορικά γραφεία και οι ελεγκτικοί οίκοι ετοιμάζουν τα σχετικά έντυπα αυτό το διάστημα και εντός του Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους. Μάλιστα, ενδιαφέρον έχουν δείξει και πλούσιοι που είναι κάτοικοι Ελλάδας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ταυτόχρονα να είναι μέτοχος στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ). Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) η οποία μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι μπορεί ήδη να υφίσταται εταιρεία στο εξωτερικό και απλά να μεταφερθεί η έδρα της στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, η ΕΕΣΔΟΠ έχει αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικιοί κάτοικοι Ελλάδας και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών, που πραγματοποιούνται α για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσης τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους. Τα περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Η ΕΕΣΔΟΠ δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν του αποκλειστικού σκοπού της.

Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή να έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Μέτοχοι, εταίροι ή μέλη στην ΕΕΣΔΟΠ μπορούν είναι

  1. Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της οικογένειας,
  2. νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά, φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ήκαι μέλη της οικογένειάς τους.

Υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ

Οι υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  1. Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογένειας, ήτοι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείριση φιλανθρωπικού έργου,
  2. υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου και των μελών της οικογένειας, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών,
  3. υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου,
  4. υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός,
  5. λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Η ΕΕΣΔΟΠ θα πρέπει, κατά τη σύσταση της, να δηλώσει ως κύρια και μοναδική δραστηριότητα τον ΚΑΔ 66301102 «Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας» και δεν δύναται να παρέχει λοιπές υπηρεσίες ή να διενεργεί δαπάνες οι οποίες δεν σχετίζονται με την επίτευξη του σκοπού της.

Προϋποθέσεις ίδρυσης της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού:

  1. Η ΕΕΣΔΟΠ να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυση της και εφεξής.

Ειδικά για το πρώτο φορολογικό έτος, η ως άνω προϋπόθεση δύναται να συμπληρωθεί οποτεδήποτε εντός του διαστήματος των δώδεκα μηνών από την έναρξη λειτουργίας της και πρέπει να διατηρείται εφεξής.

  1. η ΕΕΣΔΟΠ να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος. Σε περίπτωση που το πρώτο φορολογικό έτος είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών, για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες λειτουργίας ανάγονται σε ετήσιο ποσό.

Ως δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ΕΕΣΔΟΠ για τη λειτουργία της στην ημεδαπή, ήτοι για τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας, όπως αυτές λαμβάνονται υπόψη στην έννοια των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων, ως βάση υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων.

Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων

Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, εκτός αν τα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω, οπότε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. Σημειώνεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ, εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε αναγνωρισμένη τράπεζα.

Πηγή: powergame.gr