Κυριακή
22.05.2022

Τα απαραίτητα βήματα για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Αν και έχουν απλοποιηθεί σημαντικά οι διαδικασίες για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν και στις εφορίες τους, προκειμένου να υποβάλουν μία σειρά από έντυπα, ενώ εάν χρειαστεί θα πρέπει μετά η Εφορία να επισκεφθεί την έδρα της επιχείρησης για να γίνει η απαραίτητη αυτοψία.

Τα βήματα πάντως, που κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι σημαντικά και προσεγγίζουν τις πρακτικές περισσότερων ανεπτυγμένων κρατών. Για παράδειγμα, μέσω τηλεδιάσκεψης μπορεί να αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ψηφιακά, σε λίγα λεπτά. Πριν λοιπόν, μεταβούν οι ενδιαφερόμενοι στην εφορία είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα έντυπα που θα συμπληρώσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν προκειμένου να υποβάλουν δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικού προσώπου. Ειδικότερα:

 • Τα έντυπα μητρώου (το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και κατά περίπτωση και όπου απαιτείται τα έντυπα Μ1, Μ6, Μ7, Μ10, Μ11 & Μ12), μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να τα συμπληρώσετε πριν την επίσκεψη σας στη Δ.Ο.Υ. ή να τα προμηθευτείτε απευθείας από τη Δ.Ο.Υ.
 • Αφού αποφασίσετε τη δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσετε, θα πρέπει να εντοπίσετε τον σχετικό ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) που αντιστοιχεί σε αυτό, καθόσον θα σας χρειαστεί για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι:

 • Έχετε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε επιχειρηματικά με παραπάνω από μια δραστηριότητες ακόμα και αν μεταξύ τους είναι πολύ διαφορετικές. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε τον σχετικό ΚΑΔ για κάθε μια από αυτές.
 • Εάν για τη δραστηριότητα που έχετε επιλέξει να ασκήσετε δεν υπάρχει ΚΑΔ (οκταψήφιος κωδικός δραστηριότητας) που να αντιστοιχεί σε αυτή, τότε επιλέγετε τον ΚΑΔ της ευρύτερης ομάδας όπου ανήκει (από επταψήφιο έως και τετραψήφιο κωδικό δραστηριότητας).
 • Αναφορικά με τον χώρο άσκησης δραστηριότητας στον οποίο θα δραστηριοποιηθείτε (έδρα της επιχείρησης), απαιτείται στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, (ενδεικτικά αναφέρονται: τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου).
 • Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε..
 • Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει.
 • Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.
 • Αφού ολοκληρώσετε την προεργασία υποχρεούστε να προσέλθετε στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Τμήμα Μητρώου) της Δ.Ο.Υ., στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της δραστηριότητάς σας. Στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλετε:
 1. Το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» (εις απλούν)
 2. Όπου απαιτείται τα έντυπα Μ1, Μ6, Μ7, Μ10, Μ11 & Μ12
 3. Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.

Τα έντυπα Μητρώου υποβάλλονται από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με την επίδειξη του στοιχείου ταυτότητας στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Αν ασκείτε δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει και ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα χρειαστεί να γίνει επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) του χώρου της επιχείρησης σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ενδέχεται να γίνει αυτοψία κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Ποιοι πρέπει να έχουν POS

Υπόχρεοι τήρησης Συστήματος Καρτών Πληρωμής (γνωστό ως «P.O.S.») και δήλωσης Επαγγελματικού/ων Λογαριασμού/ων εφόσον, έστω και ένας από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητάς σας, κύριας ή δευτερεύουσας, περιλαμβάνεται στην λίστα των ΚΑΔ που έχουν οριστεί σε Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλους τους ΚΑΔ στην Κ.Υ.Α 45231/2017.

Η δήλωση του/των επαγγελματικού/ων λογαριασμού/ων σας γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ , εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της λίστας. Σε περίπτωση μη δήλωσης ή καθυστέρησης δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

Δεν είστε υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, ακόμη και αν έχετε ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα, εφόσον συναλλάσσεστε μόνο με πληρωτές οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρηματικό όριο βάσει του οποίου επιτρέπεται η συναλλαγή για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες με μετρητά. Οι συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας από το εν λόγω χρηματικό όριο εξοφλούνται από τους αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικά με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής όπως τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω e-banking, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Πηγή: powergame.gr