Σάββατο
20.07.2024

Τα 6 σημεία SOS στις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων

Έξι σημαντικά σημεία της φορολογικής νομοθεσίας και της διαδικασίας υποβολής και συμπλήρωσης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος πρέπει να προσέξουν φέτος ιδιαίτερα εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Στα περισσότερα από τα σημεία αυτά ενσωματώνονται σημαντικές τροποποιήσεις ισχυουσών διατάξεων που επήλθαν πρόσφατα με το ν. 4797/2021 και αφορούν κυρίως στους ιδιοκτήτες οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την επιδημία του κορονοϊού, κατά τη διάρκεια του 2020.

Τα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα η προσοχή των περισσοτέρων ιδιοκτητών ακινήτων είναι, συγκεκριμένα, τα εξής:

 1. Aυτόματη προσυμπλήρωση των ποσών των εισπραχθέντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα συνοδευτικά έντυπα Ε2 των αναλυτικών καταστάσεων μισθωμάτων τα οποία θα υποβάλουν φέτος πάνω από 1.000.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.Oι ηλεκτρονικές εφαρμογές του TAXISnet για την υποβολή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων και την υποβολή δηλώσεων COVID καθώς και η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν διασυνδεθεί. Έτσι, τα στοιχεία για τα συμφωνηθέντα ενοίκια που έχουν ήδη συμπληρωθεί στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων καθώς και τα στοιχεία για τα εισπραχθέντα και μη εισπραχθέντα ποσά ενοικίων που προκύπτουν από τις δηλώσεις COVID του 2020 μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα και να προσυμπληρωθούν σε αντίστοιχους κωδικούς στο έντυπο Ε2, της αναλυτικής κατάστασης  μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, αλλά και στο βασικό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία για τα ποσά των ενοικίων που πραγματικά εισπράχθηκαν από τους ιδιοκτήτες κατά τη διάρκεια του 2020 θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους πίνακες και στους κωδικούς των φορολογητέων εισοδημάτων από ακίνητα που περιλαμβάνονται στα έντυπα Ε2 και Ε1 των φετινών φορολογικών δηλώσεων ώστε να φορολογηθούν κανονικά, ενώ τα ποσά που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020, λόγω των αναγκαστικών μειώσεων κατά 30% τουλάχιστον ή κατά 40% δεν θα συμπεριληφθούν στα φορολογητέα ποσά και οι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν γι’ αυτά από την φορολογία εισοδήματος, όπως ήδη προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Με την παρέμβαση αυτή, δηλαδή, το ΤΑΧΙSnet, αντλώντας στοιχεία από τις υποβληθείσες ηλεκτρονικά δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και τις υποβληθείσες ηλεκτρονικά δηλώσεις COVID για τις αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων, υπολογίζει αυτόματα τα ποσά των ενοικίων που θεωρούνται φορολογητέα για τους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων και τα προσυμπληρώνει στους αντίστοιχους κωδικούς στα έντυπα Ε2 και Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων.

 1. Θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για τα ενοίκια που έμειναν ανείσπρακτα το 2020, λόγω άρνησης ή αδυναμίας των ενοικιαστών να τα καταβάλουν. Με το άρθρο 32 του ν. 4797/2021, που ψηφίστηκε πρόσφατα, θεσπίστηκανειδικές ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας για το φορολογικό έτος 2020. Οι ρυθμίσεις αυτές αποφασίστηκε να νομοθετηθούν και να εφαρμοστούν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 και σχετίζονται με την λειτουργία των δικαστηρίων, την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων των πολιτών αλλά και με την πιθανή αδυναμία διενέργειας των διαδικασιών και προσκόμισης των εγγράφων που απαιτεί η ήδη ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με την αδυναμία έκδοσης διαταγής πληρωμής, διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου καί δικαστικής απόφασης περί αποβολής από το μίσθιο ή επιδίκασης μισθωμάτων, κατάθεσης αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων κατά του μισθωτή.

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις αυτές προβλέπεται ότι:

α) Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του δικαιούχου και στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί στο μισθωτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

β) Εφόσον έχει κοινοποιηθεί εξώδικο στο μισθωτή κατά τα ανωτέρω, ακολούθως, ο φορολογούμενος (εκμισθωτής) πρέπει να προσκομίσει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, (δηλαδή εντός του έτους 2022) διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Επομένως, βάσει των παραπάνω, εφόσον, ο φορολογούμενος (εκμισθωτής) κοινοποιήσει εξώδικο στον μισθωτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 και προσκομίσει τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα θα έχουν εισπραχθεί. Αντίθετα, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, οφείλει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς την επιβολή τόκων και προστίμων, δηλώνοντας τα εν λόγω μισθώματα.

 1. Εξεύρεση καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από ενοίκια και φορολόγησή του από το πρώτο ευρώ με φόρο εισοδήματος 15%-45%.Τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές από 15% έως 45%, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από αυτά ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Ειδικότερα, το 95% του αθροίσματος των ενοικίων που εισπράχθηκαν πραγματικά κατά το προηγούμενο έτος και των τυχόν τεκμαρτών μισθωμάτων που προκύπτουν για το προηγούμενο έτος σε περίπτωση ιδιόχρησης επαγγελματικής στέγης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτων αποτελεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητα το οποίο υπάγεται σε φόρο εισοδήματος. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστές:
 • 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος
 • 35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
 • 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος

Για παράδειγμα, φορολογούμενος που απέκτησε κατά την διάρκεια του 2020 συνολικό εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια  θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος για ποσό 19.000 ευρώ (μειωμένο κατά 5% λόγω αυτόματης τεκμαρτής έκπτωσης δαπανών επισκευή, συντήρηση και λοιπές λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων). Ο φόρος θα υπολογιστεί ως εξής:

 • 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ
 • 7.000 ευρώ Χ 35% = 2.450 ευρώ
 • 1.800 ευρώ + 2.450 ευρώ = 4.250 ευρώ

Συνεπώς, θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 4.250 ευρώ.

Επίσης ένας άλλος φορολογούμενος που απέκτησε το 2020 συνολικό εισόδημα 26.316 ευρώ από ακίνητα θα φορολογηθεί για εισόδημα  25.000 ευρώ (μειωμένο κατά 5%, λόγω αυτόματης έκπτωσης των δαπανών για λειτουργικές ανάγκες των εκιμισθούμενων ακινήτων). Ο φόρος εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει θα υπολογιστεί ως εξής:

 • 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ
 • 13.000 ευρώ Χ 35% = 4.550 ευρώ
 • 1.800 ευρώ + 4.550 ευρώ = 6.350 ευρώ

Συνεπώς, θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 6.350 ευρώ.

 1. Εξαίρεση από τα τεκμήρια διαβίωσης όσων ιδιοκτητών εισέπραξαν έστω και σε έναν μήνα του 2020 ενοίκιο μειωμένο, κατόπιν εντολής της Πολιτείας. Η εξαίρεση θα παρασχεθεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης (από τα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων των 2.500-3.000 ευρώ, από τα τεκμήρια για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ.) όλοι οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο και Νοέμβριο έως Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, εφόσον υπέβαλαν έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID στο σύστημα TAXISnet.

Η απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης, η οποία συνεπάγεται φορολόγηση αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020, θα ισχύσει εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι:

α) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020,  δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

β) δεν είχαν κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή

γ) πραγματοποίησαν το 2020 δαπάνες για αποπληρωμές δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών, καθώς και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (έξοδα για αγορές ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.) οι οποίες αθροιστικά δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά του σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα λαμβάνεται υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

 1. Πλήρης ή μερική απαλλαγή από το πρόστιμο του 22% που επιβάλλεται σε περίπτωση μη κάλυψης του 30% του εισοδήματος του 2020 με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών. Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού καθώς επίσης και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους στις 31-12-2019, εφόσον δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν ποσοστό 30%του ατομικού ετησίου εισοδήματος του 2020 με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω web-banking κ.λπ.) δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος 22% επί του ακάλυπτου ποσού.

Για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εμπίπτουν στις παραπάνω πρόσθετες εξαιρέσεις αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30%, θα υπολογιστεί επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο (επί της διαφοράς μεταξύ του ποσού των εξοφληθεισών δαπανών και του ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του εισοδήματος) με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%. Π.χ. ένας φορολογούμενος ο οποίος εμπίπτει στην υποχρέωση να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ατομικού ετησίου πραγματικού εισοδήματος του 2020, εάν κατάφερε τελικά να εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός του, ο επιπλέον φόρος που θα κληθεί να πληρώσει θα υπολογιστεί με 11% (κι όχι με 22%) επί του ακάλυπτου 5% του ετησίου εισοδήματός του. Ειδικότερα, εάν ο φορολογούμενος αυτός απέκτησε εισόδημα 20.000 ευρώ και οι δαπάνες που πραγματοποίησε με ηλεκτρονικές πληρωμές ανήλθαν σε 5.000 ευρώ (στο 25% του εισοδήματος) αντί σε 6.000 ευρώ (στο 30% του εισοδήματος) που θα έπρεπε κανονικά, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο που θα υπολογιστεί με συντελεστή όχι 22% αλλά 11% επί της διαφοράς των 1.000 ευρώ που έμεινε ακάλυπτη. Θα κληθεί να πληρώσει δηλαδή επιπλέον φόρο 110 ευρώ, αντί 220 ευρώ.

 1. Μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων (καθώς επίσης κι από όλες τις άλλες πηγές, πλην των μισθών και των συντάξεων), απαλλάσσονται φέτος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία μέχρι πέρυσι υπολογιζόταν κλιμακωτά, με συντελεστές 2,2% έως 10%, επί του συνολικού ετήσιου ατομικού φορολογητέου εισοδήματος κάθε φορολογουμένου, εφόσον το εισόδημα αυτό είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ.

Πηγή: powergame.gr

Array