Σάββατο
20.07.2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Αύξηση κερδών 23,4% το 2020

Βελτίωση των οικονομικών δεικτών το 2020 – Τα έσοδα προ προβλέψεων (PPI), σημείωσαν αύξηση 34%

Η αύξηση των εσόδων προ προβλέψεων (ΡΡΙ), η περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), η ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) και η βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας, καθώς και το νέο κατάστημα στο Μέτσοβο εντός του 2021, ανακοινώθηκαν στην παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2020 σε διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, την Τετάρτη 19 Μάϊου 2021.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επικεφαλής της Τράπεζας ανέλυσαν στους συμμετέχοντες δημοσιογράφους τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020 και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το 2021-22 το οποίο δρώντας συνδυαστικά με το Εθνικό Σχέδιο “Ελλάδα 2.0” στοχεύει στην ενίσχυση του παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου που δημιουργείται για την περιφερειακή οικονομία της Ηπείρου.

Βελτίωση δεικτών σε όλα τα επίπεδα

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, τα έσοδα προ προβλέψεων (PPI), σημείωσαν αύξηση κατά 34%, προερχόμενη κυρίως από το μειωμένο χρηματοδοτικό κόστος. Αυξήθηκαν οι προβλέψεις χρήσης λαμβάνοντας υπόψη την ακολουθούμενη στρατηγική διαχείρισης ΜΕΔ και τις επιπτώσεις της κρίσης Covid-19 στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ενώ αυξήθηκε και η καθαρή κερδοφορία κατά 23,4%.

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 15,4% λόγω της πιστωτικής επέκτασης και της αμετάβλητης διατήρησης του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων στο 5,6%. Το χρηματοδοτικό κόστος μειώθηκε κατά 23% το 2020, παρά την αύξηση των καταθέσεων κατά 11%, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του μίγματος καταθέσεων και της στρατηγικής μείωσης των επιτοκίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) σημείωσε αύξηση κατά 31 μονάδες βάσης, σε 4,4%. Η διατήρηση των λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας στα ίδια επίπεδα οδήγησε τον δείκτη λειτουργικών εξόδων προς έσοδα στο 63,8%, σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση το 2019.

Υλοποιήθηκε πιστωτική επέκταση ύψους €24 εκατ. εντός του 2020, στηρίζοντας κυρίως την επιχειρηματικότητα στην τοπική οικονομία. Βελτιώθηκε η ρευστότητα με αύξηση καταθέσεων κατά €24,8 εκατ., σημειώθηκε αύξηση του Ταμείου και καθαρών απαιτήσεων από Πιστωτικά Ιδρύματα κατά €3,9 εκατ. και αύξηση του Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) κατά 55% μέσα στην χρήση. Αυξήθηκαν τα επενδυτικά ακίνητα κατά 47% λόγω αποκτήσεων ακινήτων μέσω πλειστηριασμών και βελτιώθηκε ο ΔΚΕ κατά 26 μονάδες βάσης, κυρίως λόγω της αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου ύψους €1,8 εκατ. Η αύξηση του fully-loaded δείκτη ανήλθε σε 60 μονάδες βάσης, καθώς το ποσοστό της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης (DTC) στο Εποπτικό Κεφάλαιο μειώθηκε σε 29,8%, καταγράφοντας βελτίωση της ποιότητας των Κεφαλαίων.

Ο δείκτης ΜΕΔ σημείωσε σημαντική μείωση από 65,3% το 2019 σε 55,7% το 2020 με την μείωση να προέρχεται κυρίως από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα σημειώθηκε βελτίωση της κάλυψης ΜΕΔ από 39,9% το 2019 σε 40,3% το 2020. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε σημαντικά στο 2020 βασιζόμενη στους ακόλουθους πυλώνες: Τη βελτίωση των ανακτήσεων από λειτουργικές ροές, τη μείωση των αβέβαιων εισπράξεων (UTP), λόγω εξυγίανσης ρυθμισμένων δανείων, τη βελτίωση των ανακτήσεων από ρευστοποίηση ακινήτων, τη μείωση των μη καταγγελμένων δανείων 90+ και τη διαγραφή απαιτήσεων €8,3 εκατ. λόγω ωρίμανσης νομικών ενεργειών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Διπλασιασμός ετήσιων οnline συναλλαγών

Την περασμένη χρονιά σημειώθηκε αύξηση κατά 108% στις ετήσιες online συναλλαγές, από 4.423 το 2019 σε 9.203 το 2020, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας υλοποιείται σύμφωνα τη Στρατηγική Πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια του έτους, μεταξύ άλλων ενεργειών, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης στο gov.gr με κωδικούς e-banking και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικαιροποίησης στοιχείων πελάτη (Know Your Customer – KYC). Σε διαδικασία εξέλιξης βρίσκεται η μετάβαση στο νέο κεντρικό τραπεζικό σύστημα (Core Banking System) CSB-2, η οποία προγραμματίζεται εντός του 2021 και η εφαρμογή της λειτουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής πελατών.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός 2021-2022 – Νέο κατάστημα στο Μέτσοβο εντός του έτους

Αναφορικά με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του 2021-2022, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προχωρά έχοντας τους εξής στόχους: Την περαιτέρω μείωση κόκκινων δανείων με σκοπό ο δείκτης ΜΕΔ να μειωθεί κάτω του 50%, τη συνεχή βελτίωση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, την περεταίρω αύξηση κεφαλαίου κατά €4 εκατ., την υψηλότερη πιστωτική επέκταση, διατηρώντας την πολύ καλή ρευστότητα και τέλος την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στο Μέτσοβο.

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, στην τοποθέτηση του, ευχαρίστησε θερμά όλο το προσωπικό της Τράπεζας Ηπείρου για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν καταθέσει για την εξυπηρέτηση των πελατών και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της Τράπεζας στην Ήπειρο.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι σύντομα η Ελλάδα θα ανακάμψει, όπως και η ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της επανεκκίνησης της οικονομίας και της εισροής των ευρωπαϊκών πόρων. Η επιτυχής πορεία της Τράπεζας μέχρι σήμερα, δίνει την αυτοπεποίθηση στην διοικητική ομάδα της Τράπεζας Ηπείρου να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης που έχει χαραχθεί.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Ιωάννης Βουγιούκας, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2020 και τους επιχειρησιακούς στόχους για το 2021.

Ειδικότερα σημείωσε πως το 2020, παρά τις πολυάριθμες δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, η Τράπεζα κατάφερε να καταγράψει αξιοσημείωτη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της σε όλα τα επίπεδα, με τα κέρδη προ προβλέψεων (ΡΡΙ), να παρουσιάζουν αύξηση κατά 34%. Ταυτόχρονα, απευθυνόμενος στους Ηπειρώτες με αφορμή την ανακοίνωση για το άνοιγμα του νέου καταστήματος στο Μέτσοβο δήλωσε «Μαζί, έχουμε έναν κοινό σκοπό. Να δημιουργούμε αξία για τον τόπο μας, την Ήπειρο, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά στις ζωές των μετόχων μας και στην κοινωνία».

Ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Βασίλειος Τσουκανέλης αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας της Ηπείρου καθώς και στη συμβολή της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης και σημείωσε: «Ο ρόλος της τράπεζας ως μοχλός ανάπτυξης της Ηπείρου είναι κομβικός και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων στην τοπική κοινωνία είναι η μόνη διέξοδος για την επαναφορά της Περιφέρειας στον δρόμο της κανονικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί αναπτύσσοντας την Ήπειρο αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί.»

Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Χρήστος Παπαδόγιαννης, τόνισε:

«Εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά όλοι μαζί γιατί έχουμε έναν κοινό σκοπό. Να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που στηρίζει ενεργά την τοπική επιχειρηματικότητα, την οικονομία και επιστρέφει αξία στον τόπο, την Ήπειρο. Προτεραιότητά μας είναι να αναδεικνύουμε το πνεύμα του συνεταιρισμού σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής μας λειτουργίας. Γι’ αυτό θέλουμε να επιστρέφουμε στην κοινωνία την προστιθέμενη αξία που δημιουργούμε με πράξεις που κάνουν θετική διαφορά στις ζωές των μετόχων μας και των κατοίκων της Ηπείρου. Γιατί όταν αναπτύσσεται ο τόπος μας, αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί».

Διαβάστε ακόμη:

Χρηματιστήριο: Απότομη πτώση κατά 2,18% – Εντείνονται οι ανησυχίες στις ξένες αγορές

Coinbase: «Έπεσε» η πλατφόρμα – Μαζικό sell-off για το Bitcoin

Άγονοι οι πλειστηριασμοί για Γουλανδρή και Βωβό

Πηγή: newmoney.gr

Array