Κυριακή
21.07.2024

Σύμβουλο στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για το πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης αναζητά το ΥΠΕΝ

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προχωρά το ΥΠΕΝ με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή συμβούλου στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για το Πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 2021-2027.

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα σχεδίων και Προγραμμάτων, με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, εκτιμώντας τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν και υιοθετώντας μέτρα πρόληψης ή/και αντιμετώπισης τόσο κατά το στάδιο προγραμματισμού (κατάρτιση και έγκριση Προγραμμάτων) όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης τους

Ειδικότερα, η μελέτη ΣΠΕ θα στοχεύσει στην εκτίμηση των επιπτώσεων, ως αποτέλεσμα εφαρμογής/υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης κατά την Προγραμματική Περίοδο (Π.Π) 2021-2027. Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, θα ενεργοποιήσει αναπτυξιακές δράσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, με σαφή χωρική προσέγγιση, όπως σχετικά θα αποτυπωθεί στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης.

Η διαδικασία κατάρτισης της ΣΠΕ, περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη Απόφασης και τέλος την ενημέρωση σχετικά με την Απόφαση αυτή.

Στο αντικείμενο τoυ έργου «Σύμβουλος Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 2021-2027» περιλαμβάνονται :

 Η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).

 Η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και τεκμηριώσεων που θα απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή.

 Η υποστήριξη για την δημοσιοποίηση και την διαβούλευση της ΣΜΠΕ, καθώς και η παρακολούθηση των διαβουλεύσεων, συλλέγοντας τα σχετικά συμπεράσματα/ αποτελέσματα.  Υποστήριξη των εργασιών της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΜ, όσον αφορά την εκπόνηση, διαβούλευση και έγκριση της ΣΜΠΕ.

 Η πρόταση για την προσθήκη στις Σ.Μ.Π.Ε. κατάλληλων δεικτών που να συνεισφέρουν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

 Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και των παρατηρήσεων που θα απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή στη Σ.Μ.Π.Ε., καθώς και η καταγραφή των επιβαλλόμενων από την απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. τροποποιήσεων στο Πρόγραμμα

Πηγή: metalignitiki.gr

Array