Κυριακή
21.07.2024

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική:  Στις 10 Ιουνίου η ΓΣ για την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου €5,3 εκατ. 

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ.1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί τελικώς την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη, αντί για την 24η Μαΐου 2021, που είχε ανακοινωθεί στις 12 Απριλίου 2021.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους €5.307.000

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΙΔΜΑ αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

-Υποβολή και Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

-Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

-Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

-Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2021 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

-Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

-Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (προσαρμογή στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020).

-Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.

-Έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (€5.307.000).

Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.

ΣΙΔΜΑ: Θετικά αποτελέσματα προ φόρων και αύξηση όγκου πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, εν μέσω πανδημίας

Πηγή: mononews.gr

Array