Πέμπτη
09.12.2021

Σε δημόσια διαβούλευση διαγωνισμός 99 εκατ. ευρώ για την e-Δικαιοσύνη

Η Δημόσια Διαβούλευση και όσα προβλέπονται για τη διαδικασία – Εκσυγχρονισμός λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Ξεκίνησε η διαδικασία για έναν από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς ψηφιοποίησης, που αφορά την e Δικαιοσύνη με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 99 εκατ. ευρώ.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε ανακοίνωσε, συγκεκριμένα, τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το Έργο: «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των Υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

  • Λειτουργική ενότητα 1 (ΛΕ1): Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Λειτουργική ενότητα 2 (ΛΕ2): Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του
  • Λειτουργική ενότητα 3 (ΛΕ3): Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Ο προϋπολογισμός του έργου

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.000.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €79.838.709,68/ ΦΠΑ : € 19.161.290,32).

– Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα

πέντε λεπτών 53.225.806,45 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 66.000.000€, ΦΠΑ 24% 12.774.193,55 €).

– Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών 26.612.903,23 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 33.000.000€, ΦΠΑ 24%  6.387.096,77 €).

Κριτήριο Ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης (με διάρκεια 36 μήνες) είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στα πλαίσια του Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Χαμηλή ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης

Όπως αναφέρεται σχετικά, τα συστήματα απονομής Δικαιοσύνης είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και για την προάσπιση του κράτους δικαίου. Παράλληλα, είναι απαραίτητα για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, το επενδυτικό κλίμα και τη βιωσιμότητα της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης (EU Justice Scoreboards) βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σειρά δεικτών σχετικά με την ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, ενώ είναι από τους ουραγούς στην αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών. Ενδεικτικό για την επιρροή της ταχύτητας απόδοσης Δικαιοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η χαμηλή βαθμολογία (Θέση 146 μεταξύ 190 χωρών) που λαμβάνει η Ελλάδα στη συνιστώσα επιβολή συμβατικών όρων (contract enforcement) του δείκτη Ease of Doing Business, κυρίως λόγω της χαμηλής ταχύτητας απονομής Δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα:

Non Dom: 75 «κροίσοι» από 33 χώρες ετοιμάζουν βαλίτσες για Ελλάδα (πίνακας)

Lamda: Σε πλήρη ανάπτυξη οι εργασίες ανάπλασης στο Ελληνικό – Τα επόμενα βήματα

Nέα 48ωρη απεργία στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά

Πηγή: newmoney.gr