Σάββατο
28.01.2023

Ρίχνονται στη μάχη της αλιείας τόνου από την 1η Φεβρουαρίου 103 αλιευτικά

Εκδόθηκε από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση χορήγησης αδειών αλίευσης για το έτος 2023 του είδους τόνος (Thunnus thynnus), σε 103 αλιευτικά σκάφη απ’ όλη την Ελλάδα.

Η περίοδος αλιείας τόνου αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2023 και ισχύει μέχρι την εξάντληση της εθνικής ποσόστωσης ή το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Οι άδειες αλίευσης για τα σκάφη και οι υποχρεώσεις των πλοιοκτητών ή και κυβερνητών, ισχύουν καθόλη τη διάρκεια του έτους 2023 και ανεξάρτητα αν επιτρέπεται η αλιεία του είδους ή υπάρχει απαγόρευση για αυτή.

Οι πλοιοκτήτες ή και κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών υποχρεούνται:

α. Πριν την έναρξη των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων να προσέλθουν στις οικείες Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να καταχωρηθεί η άδεια αλίευσης στην αλιευτική άδεια του σκάφους.

β. Να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού καθόλη τη διάρκεια του έτους.

γ. Να καταχωρούν με ηλεκτρονικά μέσα, καθόλη τη διάρκεια του έτους, τα δεδομένα ημερολογίου αλιείας (απόπλου, αλιευτική δραστηριότητα, κατάπλου, δήλωσης εκφόρτωσης) και να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη διαβίβαση αυτών στη βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).

δ. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-BCD της ICCAT, τα προβλεπόμενα στοιχεία.

ε. Να τοποθετούν στην ουρά όλων των ατόμων τόνου τις προβλεπόμενες μοναδικές ετικέτες σήμανσης οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων.

στ. Κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων σε διεθνή ύδατα, υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων από την ΙCCAT επιθεωρητών, σύμφωνα με τις οδηγίες

Ειδικοί όροι για την αλιεία του είδους τόννου:

α. Απαγορεύεται η αλιεία ατόμων τόνου ζώντος βάρους μικρότερο των 30 κιλών ή μεσουραίου μήκους μικρότερου των 110 εκατοστών.

β. Για τα σκάφη επιτρέπεται μέγιστο ποσοστό 5% τυχαίων συλλήψεων υπομεγεθών ατόμων τόνου και συγκεκριμένα ατόμων βάρους μεταξύ 8 και 30 κιλών, ή μεσουραίο μήκος μεταξύ 75 και 115 εκατοστών, ανά εκφόρτωση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόνου, σε αριθμό ιχθύων, που διατηρούνται στο σκάφος οποιαδήποτε στιγμή, μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα.

γ. Η εκφόρτωση ατόμων τόνου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους καθορισμένους για την εκφόρτωση του είδους λιμένες όπως αυτοί κάθε φορά ορίζονται.

δ. Η τυχαία σύλληψη αλιευμάτων τόννου πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγεται. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα τόνου τα οποία έχουν εξαλιευθεί τυχαία, δηλαδή έχουν συλληφθεί σε χρονική περίοδο που δεν έχει γίνει έναρξη της αλιείας του τόνου, ή η αλιεία έχει διακοπεί λόγω εξάντλησης της ελληνικής ποσόστωσης, ή η αλιευτική άδεια του σκάφους και η άδεια αλίευσης τόνου δεν είναι σε ισχύ ή έχουν ανασταλεί, i) επαναφέρονται στη θάλασσα στην περίπτωση που τα άτομα είναι ζωντανά και ii) τα νεκρά άτομα ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά σε καθορισμένους λιμένες και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς, ή κοινωφελείς σκοπούς, ή σε ευαγή ιδρύματα, ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε Ο.Τ.Α., ή σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Μη τήρηση των όρων της παρούσας και μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας αλίευσης.

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη του Γραφείου Θρησκευτικού του Λιμενικού Σώματος στους Αγίους Τόπους

Πηγή: mononews.gr