Κυριακή
21.07.2024

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση οι προτάσεις για την αλλαγή προμηθευτή και την αποφυγή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σε διαβούλευση ως τις 28 Μαΐου έθεσε η ΡΑΕ τις τροποποιήσεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που αφορούν την αποφυγή της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τη διατήρηση της ρευστότητας στην λιανική αγορά ρεύματος.

Όπως αναφέρει σχετικά η Αρχή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποβλέπουν στη σύμμετρη ικανοποίηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα αφενός στη διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του καταναλωτή για ελεύθερη επιλογή Προμηθευτή με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς, αφετέρου στην αποτροπή συσσώρευσης στους Προμηθευτές ανεξόφλητων οφειλών από καταναλωτές, σε συνέχεια άσκησης του ανωτέρω δικαιώματός τους, προκειμένου για τη διατήρηση της ευστάθειας των συναλλαγών και της ρευστότητας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Α. Ως προς την άσκηση του δικαιώματος του Πελάτη για αλλαγή Προμηθευτή

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εξόφλησης του δεύτερου κατά σειρά Λογαριασμού, ο Προμηθευτής δύναται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ, να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη. Η υποβολή εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση την επισήμανση του Πελάτη – οφειλέτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή (debt flagging).

Η επισήμανση του Πελάτη ως υπερήμερου οφειλέτη (ενδεικτικά με κόκκινη ένδειξη) στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή αίρεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής. Σε περίπτωση σύναψης διακανονισμού, η επισήμανση του Πελάτη μεταβάλλεται (ενδεικτικά με πράσινη ένδειξη), προκειμένου να αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του Πελάτη. Ο Προμηθευτής φέρει την ευθύνη έγκαιρης και με ακρίβεια ενημέρωσης του Διαχειριστή σχετικά με τα ανωτέρω.

Η υποβολή εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται την αναστολή άσκησης από τον Πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικαιώματός του περί αλλαγής Προμηθευτή (debt blocking). Ο Πελάτης θα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, μόνον εάν εξοφλήσει ή διακανονίσει το χρέος του με τον Προμηθευτή. Εισάγεται συναφώς υποχρέωση από πλευράς του Προμηθευτή να προτείνει στον Πελάτη διακανονισμό της οφειλής με εύλογους όρους, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του Πελάτη (ιδίως την κατηγορία Πελάτη, το ύψος της οφειλής, την ιστορικότητα των καταναλώσεων και τη συνέπεια του Πελάτη ως προς την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της σύμβασης).

Εάν ο Προμηθευτής δεν ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης του μετρητή του κατά τα ανωτέρω υπερήμερου Πελάτη του, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας, προκειμένου να αλλάξει Προμηθευτή, παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών. Σε συνέχεια της αλλαγής Προμηθευτή, ο παλαιός Προμηθευτής που αμέλησε να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης στερείται πλέον του δικαιώματος να αιτηθεί την αποκοπή του Πελάτη.

Β. Ως προς τη δυνατότητα του παλαιού Προμηθευτή να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μετά την αλλαγή Προμηθευτή, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης Προμήθειας:

α) από τον Προμηθευτή, δυνάμει της διάταξης της παρ. 6 (γ) του άρθρου 39 ΚΠΗΕ, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του Πελάτη, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, εφόσον ο Πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον Λογαριασμούς που εκδόθηκαν ενόσω η σύμβαση προμήθειας με τον παλαιό Προμηθευτή ήταν ακόμη ενεργή και ο παλαιός Προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ.

β) από τον Πελάτη (ή τον νέο Προμηθευτή μετά από σχετική εξουσιοδότηση), εάν ο Πελάτης έχει διακανονίσει την οφειλή του με τον παλαιό Προμηθευτή, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του Πελάτη, σε περίπτωση αθέτησης του διακανονισμού από πλευράς του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο παλαιός Προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 ΚΠΗΕ, καθώς και ότι επεσήμανε τον Πελάτη ως υπερήμερο λόγω αθέτησης του διακανονισμού, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα επισήμανσης στον αρμόδιο Διαχειριστή το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την αθέτηση του διακανονισμού.

Ο παλαιός Προμηθευτής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης της παροχής υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:

– μετά την παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών («cooling – off period») από την ημερομηνία επισήμανσης του πρώην Πελάτη ως υπερήμερου οφειλέτη λόγω αθέτησης διακανονισμού. Η εν λόγω επισήμανση κοινοποιείται στον Πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο ταυτόχρονα με την υποβολή της στον αρμόδιο Διαχειριστή. Το δικαίωμα του παλαιού Προμηθευτή ασκείται εφόσον εντός του ως άνω διαστήματος δεν εξοφληθεί ολοσχερώς η ληξιπρόθεσμη οφειλή ή δεν συναφθεί νέος διακανονισμός.

– εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών, η οποία υπολογίζεται για την περίπτωση (α) ως αρχόμενη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αλλαγής Προμηθευτή, ενώ για την περίπτωση (β) από την ημερομηνία επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης διακανονισμού. Δηλαδή, στην περίπτωση της αθέτησης διακανονισμού, η εκκίνηση της δωδεκάμηνης περιόδου προβλέπεται ως δυναμική, με την έννοια ότι σε περίπτωση σύναψης νέου διακανονισμού μετά την αθέτηση του παλαιού, θα εκκινεί νέα δωδεκάμηνη περίοδος από την εκ νέου επισήμανση του Πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης του νέου διακανονισμού.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που έχουν συντελεσθεί διαδοχικές αλλαγές Προμηθευτή, όλοι οι προηγούμενοι Προμηθευτές διατηρούν αυτοτελές δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης, κατά τους ανωτέρω όρους.

Η διαδικασία επισήμανσης του οφειλέτη ως υπερήμερου και η δήλωση της υποβολής εντολής απενεργοποίησης διενεργούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στον ΚΔΕΔΔΗΕ και στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, βάσει απόφασης ΡΑΕ.

Η ως άνω ρύθμιση θα προβλέπεται στο σύνολό της (Α και Β) ως μεταβατική και θα αξιολογηθεί η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητά της με το πέρας του πρώτου έτους εφαρμογής της.

Πηγή: metalignitiki.gr

Array