Παρασκευή
19.07.2024

Ποιες οφειλές διαγράφουν οι Εφορίες από τις 8 Ιουνίου

Το «πράσινο φως» στη διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων άναψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. 

Η διαγραφή αφορά στο εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του 1 ευρώ και η εφαρμογή της σχετικής απόφασης ξεκινά στις 8 Ιουνίου. 

Η διαγραφή διενεργείται με κεντρική διαδικασία από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.). Με την εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής δημιουργείται ηλεκτρονικά εκκαθαρισμένο Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης, ανά ΑΦΜ και γραμμή χρηματικού καταλόγου, εκάστου υπολοίπου οφειλής έως και του ποσού του 1 ευρώ.

Η διαγραφή καταχωρίζεται στις φορολογικές μερίδες των οφειλετών ανά ΑΦΜ, Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) και γραμμή χρηματικού καταλόγου οφειλής.  Τα ποσά της διαγραφής ενημερώνουν ανά ΑΦΜ και Αριθμό Βιβλίου Καταχώρισης Ταμείου (Α.Β.Κ.Τ.) τη Μηνιαία Κατάσταση Διαγραφών καθώς και το Βιβλίο Διαγραφών και Επιστροφών που τηρούνται ηλεκτρονικά ανά ΔΟΥ.

Τα ποσά της διαγραφής αποτυπώνονται ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (Α.Λ.Ε.), στα τηρούμενα ανά ΔΟΥ, λογιστικά βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης.

Οι ΔΟΥ προβαίνουν, από τις Εφαρμογές TAXIS, στην εκτύπωση του Φύλλου Έκπτωσης στη συγκεντρωτική του μορφή (Περιληπτική Α.Φ.ΕΚ.), η οποία περιέχει το συνολικό ποσό που διεγράφη κατά την μηνιαία εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής, καθώς και στην εκτύπωση της περιληπτικής κατάστασης με την αποτύπωση των συνολικών ποσών διαγραφής ανά Α.Λ.Ε., τα οποία αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα λοιπά μηνιαία στοιχεία διαγραφών του Υπολόγου Εσόδων.

Η αναλυτική, σε μορφή κατάστασης, παρεχόμενη πληροφόρηση των ποσών διαγραφής ανά Α.Φ.Μ. και γραμμή χρηματικού καταλόγου, ως συνοδευτική του Φύλλου Έκπτωσης, τηρείται στις Εφαρμογές TAXIS και δύναται να παραχθεί σε εκάστη ζήτηση καθώς και να τεθεί στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κάθε πρόσφορο μέσο, σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου κριθεί απαραίτητο.

Τυγχάνουν εξαίρεσης από την εφαρμογή της απόφασης οι οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης η οποία, κατά την χρονική στιγμή που διενεργείται η διαγραφή, είναι σε ισχύ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες και μόνον παρακωλύεται η συναλλακτική δραστηριότητα του φορολογούμενου με προθεσμία, η διαδικασία της διαγραφής δύναται να εκτελείται και μεμονωμένα από τις ΔΟΥ από υφιστάμενη Εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXIS, μετά από υποβολή αιτήματος του φορολογουμένου προς την αρμόδια ΔΟΥ και έκδοση σχετικής Απόφασης του Προϊσταμένου αυτής, με μνεία της παρούσας διάταξης.

Πηγή: powergame.gr

Array