Παρασκευή
19.07.2024

ΟΠΑΠ: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή κερδών και αγορά ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην εικοστή πρώτη (21η ) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Θέμα 3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 4ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020). «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Άρθρο 6ο : Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας.

Θέμα 9ο: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 9.1 Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 9.2 Εκλογή δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός τους ως ανεξάρτητων (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

Θέμα 10ο: Καθορισμός των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme).

Θέμα 12ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Πηγή: mononews.gr

Array