Σάββατο
30.09.2023

Με QR code όλες οι αποδείξεις από την 1η Νοεμβρίου

Όλες οι αποδείξεις που θα εκδίδονται από την 1η Νοεμβρίου θα έχουν υποχρεωτικά QR code, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με τον τρόπο αυτόν οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν τη γνησιότητα της απόδειξης και, εφόσον διαπιστώνουν ότι παρουσιάζει προβλήματα, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε καταγγελία μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Παράλληλα, και οι ελεγκτές άμεσα θα μπορούν να διαπιστώνουν εάν η απόδειξη είναι νόμιμη, καθώς και εάν έχει διαβιβασθεί εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζουν ο νόμος και οι αποφάσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα e-send.

Συγκεκριμένα, από την 1η Νοεμβρίου στο σύνολο των αποδείξεων που εκδίδονται, είτε μέσω ταμειακής μηχανής, είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω tablet, θα υπάρχει το QR code. Οι πολίτες θα σκανάρουν από το κινητό τους την απόδειξη και θα διαπιστώνουν εάν είναι νόμιμη.

Εφόσον λαμβάνουν μήνυμα ότι η απόδειξη δεν έχει διαβιβασθεί, ότι δεν είναι δηλωμένη η ταμειακή μηχανή που εξέδωσε την απόδειξη, έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν στην Εφορία την επιχείρηση. Όσοι εντοπίζουν φοροφυγάδες θα λαμβάνουν και αμοιβή, ανάλογη με το ύψος της συναλλαγής, ενδεχομένως έως και 10πλάσια της αξίας, με ανώτατο όριο τις 2.000 ευρώ. Η σχετική διάταξη που θα εξειδικεύονται τα μπόνους αναμένεται να κατατεθεί εντός του φθινοπώρου στη Βουλή.

Από την άλλη πλευρά, στις επιχειρήσεις που δεν έχουν διαβιβάσει τις αποδείξεις στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) επιβάλλεται:

  1. Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, δηλαδή της κάθε απόδειξης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  2. Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  3. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.
  4. Εφόσον, από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:
  • η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πλέον 10 αποδείξεων, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
  • εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υποχρέου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα ημέρες.

Πηγή: powergame.gr