Σάββατο
20.07.2024

Μ. Πρωτονοταρίου: ΔΕΗ – «Δένει» τα στελέχη της με τους φιλόδοξους στόχους- Ετοιμάζεται για ψηλότερα

Σε νέα εποχή μπαίνει η ΔΕΗ, που πλέον έχει μετατραπεί σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία ενέργειας, ανεβάζοντας τον πήχη τω παροχών στα στελέχη και εφαρμόζοντας τους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Με προτεραιότητα την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων ανάπτυξης και επέκτασης της εταιρείας που προετοιμάζονται ήδη για την τριετία 2022-2025, στόχος της διοίκησης είναι, να εξασφαλίσει την αφοσίωση και την αποδοτικότητα των στελεχών της, δίνοντάς τους κίνητρα, με bonus και stock awards ώστε να πετύχουν στο έργο τους.

Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ, πρόκειται να εγκρίνει τη νέα πολιτική αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των Διοικητικών Στελεχών και θα προτείνει την ενίσχυση και αναβάθμισή της κατά τα πρότυπα της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.

Θα προταθεί η επιλογή των μελών να γίνεται με βάση τη νέα Πολιτική Καταλληλότητας, ενώ επίσης θα προταθεί και νέα πολιτική αποδοχών με κίνητρα για τα στελέχη της επιχείρησης,  bonus για την επίτευξη στόχων και την καθιέρωση προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών (stock awards).

Σημειώνεται ότι η θέσπιση νέου πλαισίου αποδοχών ζητείται έντονα από τους θεσμικούς επενδυτές καθώς δημιουργεί μακροχρόνιους δεσμούς και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στην προσέλκυση αξιόλογων στελεχών.

Στη ΔΕΗ  τα υψηλόβαθμα στελέχη (έως και διευθυντές) ανέρχονται πλέον σε περίπου 120 άτομα, που πλέον με τη νέα πολιτική που προτείνεται, θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Με τη θέσπιση του νέου πλαισίου αποδοχών για τα στελέχη α) ευνοείται η ευθυγράμμισή τους με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους εταιρικούς στόχους β) υποστηρίζεται η ομαδικότητα και η αποδοτικότητα γ) αναγνωρίζονται οι προσπάθειες και ο βαθμός της συμβολής τους στα αποτελέσματά της ώστε η εταιρεία να εξακολουθεί να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες πρόκειται να προταθεί:

  • Για τα μέλη του ΔΣ  η καταβολή μεικτού ποσού 600 ευρώ ανά συνεδρίαση,
  • Για τα μέλη των επιτροπών του ΔΣ μικτό ποσό 13 χιλιάδων ευρώ για τον πρόεδρο και 11 χιλιάδων για τα μέλη ετησίως και μικτό ποσό ανά συνεδρίαση ύψους 400 ευρώ, με το συνολικό ποσό των καταβολών να μην  υπερβαίνει το μικτό ποσό των 23 χιλιάδων ετησίως,
  • Για το Διευθύνοντα Σύμβολο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους μικτές αποδοχές αντιστοίχως 200 χιλιάδων και 120 χιλιάδων ετησίως και η παροχή εταιρικού αυτοκινήτου,
  • Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας ετήσιες μικτές αποδοχές 100 χιλιάδων ευρώ και 70 χιλιάδων ευρώ αντιστοίχως και η παροχή  εταιρικού αυτοκινήτου
  • Για τους Διευθυντές /Διευθυντές κλάδων ΒΟΚ, συνολικές μικτές ετήσιες αποδοχές 55.572 ευρώ.

Όσον αφορά τα bonus, τις αμοιβές που εξαρτώνται από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία θα ανέρχονται κατ᾽ ανώτατο με την επίτευξη του 100% των στόχων που έχουν τεθεί και στο 50% των τακτικών αποδοχών για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αν. Διευθύνοντες Συμβούλους και για τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% των τακτικών αποδοχών για τους διευθυντές ΒΟΚ. Σε περίπτωση υπερεπίτευξης των στόχων οι παραπάνω μικτές αποδοχές μπορούν να προσαυξάνονται επιπλέον κατά 50%.

Όσο για τη διανομή μετοχών (stock awards), θα προταθούν, για την περίοδο 2020 – 2025  ως επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης των στελεχών της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του ομίλου, 4 κυλιόμενοι κύκλοι προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.

To ανώτατο όριο θα είναι το 0,8% των μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο της αξίας κτήσης των μετοχών καθορίζονται σε 17 ευρώ και 5 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα.

Ως στόχοι τίθενται η συνολική απόδοση της μετοχής και η ρήτρα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο αριθμός των διατιθέμενων μετοχών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων διαμορφώνεται από 232.000 έως και 464.000 μετοχές.

Αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ για εναρμόνιση με την εταιρική διακυβέρνηση

Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενισχυμένη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων, εμπορία ως διακριτή δραστηριότητα και πολιτική αποδοχών των στελεχών περιλαμβάνει η εισήγηση της διοίκησης της ΔΕΗ, που τίθεται προς έγκριση. Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τα ΕΛΠΕ, η διοίκηση της ΔΕΗ προτείνει τη διατήρηση με 2 μέλη της εκπροσώπησης τω εργαζομέων.

Τα ανωτέρω ενσωματώνονται σε σχετικές αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον νόμο του 2020 για την εταιρική διακυβέρνηση.

Τα εννέα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται, όπως σήμερα, από τη γενική συνέλευση, αλλά βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, που περιλαμβάνει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό – επαγγελματικό πεδίο, ενώ διατηρείται η εργατική εκπροσώπηση (δύο μέλη). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν είναι λιγότερα από δύο (1/3 επί συνόλου), ενώ προβλέπεται εκπροσώπηση στο Δ.Σ. ευρύτερου φάσματος μετόχων που, είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά, αντιστοιχούν στο 10% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(mononews.gr)

Πηγή: metalignitiki.gr

Array