Τετάρτη
29.03.2023

Inform Λύκος: Ολοκληρώνεται στις 17 Μαρτίου η απορρόφηση από τη μητρική της, Austriacard

H Διασυνοριακή Συγχώνευση της Inform Λύκος, με απορρόφησή της από την μητρική της AUSTRIACARD HOLDINGS, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17 Μαρτίου, με την καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών του Εμποροδικείου της Βιέννης (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien), μετά την έγκριση του Εμποροδικείου της Βιέννης (Handelsgericht Wien) και την καταχώριση αυτής στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών, σύμφωνα με σχετική εταιρική ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,

(i) η AUSTRIACARD HOLDINGS θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της INFORM HOLDINGS δυνάμει καθολικής διαδοχής και θα υποκαταστήσει την INFORM HOLDINGS αυτοδικαίως εκ του νόμου σε όλα τα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της,

(ii) οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS θα γίνουν μέτοχοι της AUSTRIACARD HOLDINGS, και

(iii) η AUSTRIACARD HOLDINGS θα καταστεί καθολική διάδοχος της INFORM HOLDINGS, η οποία θα λυθεί χωρίς εκκαθάριση και, συνεπώς, οι πιστωτές της INFORM HOLDINGS θα καταστούν πιστωτές της AUSTRIACARD HOLDINGS.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17 Μαρτίου 2023 οι μετοχές της INFORM θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της AUSTRIACARD HOLDINGS θα αυξηθεί με την έκδοση 1.314.867 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ εκάστη προς διάθεση στους μετόχους της INFORM HOLDINGS (οι “Νέες Μετοχές”), λόγω της εισφοράς του ενεργητικού και του παθητικού της INFORM HOLDINGS στην AUSTRIACARD HOLDINGS συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της INFORM HOLDINGS στις επιχειρησιακές θυγατρικές που συνιστούν τον κλάδο Διαχείρισης Πληροφοριών του Ομίλου, και θα ανέρχεται πλέον σε 18.176.934 ευρώ, διαιρούμενο σε 18.176.934 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. Η αύξηση κεφαλαίου επίσης θα αποκτήσει ισχύ με την καταχώριση στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών την 17 Μαρτίου 2023.

Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το οποίο διαχειρίζεται η 2 Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., σήμερα στις 16 Μαρτίου 2023, που είναι και η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της INFORM HODLINGS στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής (4,57104863077406 μετοχές της INFORM HOLDINGS προς 1 Νέα Μετοχή), στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., κατά ή περί την 22 Μαρτίου 2023. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της https://www.austriacard.com/investorrelationsac/listing-prospectus-relevant-documents/.

Κατά τα λοιπά, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής, όπως περιγράφεται στην από 24 Ιανουαρίου 2023 ανακοίνωση της AUSTRIACARD HOLDINGS “Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης” σε σχέση με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η AUSTRIACARD HOLDINGS θα δημοσιεύσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

 Διαβάστε επίσης

ΔΕΗ: Αύξηση 0,5% στο επιτόκιο το penalty για το ομόλογο βιωσιμότητας των 500 εκ.

Howden Hellas & Consensus Insurance Services: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία συνεργασίας με εξαγορά χαρτοφυλακίου
 

Πηγή: mononews.gr