Σάββατο
28.01.2023

Ηλεκτρονικά η έναρξη ατομικής επιχείρησης – Τα 11 βήματα

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έναρξης ατομικής επιχείρησης παρέχουν στους ενδιαφερόμενους τα οικονομικά υπουργεία και η ΑΑΔΕ από τις 13 Ιανουαρίου. Η έναρξη ατομικής επιχείρησης θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ).

Σύμφωνα με την απόφαση, για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου, να διαθέτει έγκυρο και ενεργό ελληνικό ΑΦΜ και να προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα.

Τα βήματα

Συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε έναρξη δραστηριότητας ηλεκτρονικά θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 1. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών του taxisnet. Για την εγκυρότητα των στοιχείων του ΑΦΜ γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις με το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του ΑΦΜ, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και ενημερώνεται προκειμένου να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
 2. Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να συνδεθεί στην εφαρμογή. Ειδικότερα, εισέρχεται στην εφαρμογή είτε ο ίδιος, επιλέγοντας στην περίπτωση αυτήν το πεδίο σύνδεσης «ιδίας χρήσης», είτε ως εκπρόσωπός φυσικού προσώπου που επιθυμεί να προβεί σε έναρξη ατομικής επιχείρησης, επιλέγοντας το πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου».
 3. Στην περίπτωση επιλογής του πεδίου της «ιδίας χρήσης» εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΔΟΥ.
 4. Οι χρήστες επιλέγουν τον τύπο της έδρας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, επιλέγουν:

-Ιδιόκτητη Έδρα και

– Μη ιδιόκτητη Έδρα.

Και στις δύο περιπτώσεις ο χρήστης καλείται να επιλέξει την περιοχή που αντιστοιχεί στη διεύθυνση έδρας, ενώ απαιτείται να συμπληρώσει τον οικισμό αυτής, με σκοπό τη συστημική εύρεση (μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ) των πιθανών δημοτικών κοινοτήτων αυτής. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη σωστή δημοτική κοινότητα από τη λίστα των πιθανών επιλογών για να συνεχίσει τη διαδικασία.

 1. Αμέσως μετά ο χρήστης μεταφέρεται σε οθόνη με προσυμπληρωμένα πεδία, που αφορούν τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του και τη διεύθυνση κατοικίας του, όπως αυτά έχουν ανακτηθεί από διαλειτουργικότητες.
 2. Οι χρήστες καταχωρίζουν την επωνυμία της επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, και, εφόσον το επιθυμούν, επιλέγουν και διακριτικό τίτλο. Τόσο η επωνυμία όσο και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες.
 1. Στη συνέχεια καταχωρίζουν Στοιχεία Επιχείρησης, Στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), Στοιχεία ΦΠΑ και Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, τις οποίες ο χρήστης καλείται να επιλέξει μέσω διαλειτουργικότητας την ΑΑΔΕ.
 2. Για την παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτο, ο χρήστης συμπληρώνει σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο της εφαρμογής τον ΑΦΜ του τρίτου προσώπου προς το οποίο χορηγείται η πληρεξουσιότητα. Εφόσον βρεθεί ο ΑΦΜ μέσω διαλειτουργικότητας στο Φορολογικό Μητρώο και για τον ΑΦΜ αυτόν έχουν καταχωριστεί στοιχεία επικοινωνίας στο ΕΜΕπ, τότε ο ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του τρίτου προσώπου (με κρυμμένα όλα τα γράμματα, εκτός των αρχικών) εμφανίζονται στην οθόνη και ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία επιλέγοντας την έδρα της επιχείρησης.

 Διασύνδεση με ΓΕΜΗ

 1. Μέσω της διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:

α) Προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή και διακριτικού τίτλου.

β) Μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην ΑΑΔΕ, μέσω διαλειτουργικότητας με το ΓΕΜΗ, πραγματοποιείται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και λήψη αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου.

δ) Εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.

Ολοκλήρωση Έναρξης

 1. Κατόπιν των ανωτέρω διαδικασιών, εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΑΑΔΕ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην εφαρμογή.
 2. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τον χρήστη για την υποχρέωση εγγραφής του στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ο χρήστης οφείλει μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών να υποβάλει αίτηση εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί σε αυτεπάγγελτη εγγραφή του βάσει του άρθρου 39Α του ν. 4387/2016, αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία προς τούτο από τη Φορολογική Διοίκηση.

Πηγή: powergame.gr