Δευτέρα
27.05.2024

Η δήλωση των τόκων από καταθέσεις σε οκτώ βήματα

Εκατομμύρια φορολογούμενοι εισπράττουν κάθε χρόνο τόκους από καταθέσεις που έχουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ακόμα και λίγα λεπτά του ευρώ πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε1 στους σχετικούς κωδικούς. Ακόμα και στους κοινούς λογαριασμούς θα πρέπει να δηλωθούν ισόποσα οι τόκοι καταθέσεων. Με τη σωστή αποτύπωση των ποσών ο φορολογούμενος θα γλιτώσει πιθανές κυρώσεις, περισσότερο φόρο αλλά και ταλαιπωρία για την υποβολή διορθωτικής δήλωσης.

Σημειώνεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου. Όσοι λάβουν χρεωστικό σημείωμα θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου την ίδια μέρα. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος ισχύει έκπτωση 3%.

Ειδικότερα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι σχετικά με τους τόκους των καταθέσεων:

  1. Οι τόκοι δηλώνονται στους κωδικούς 667-668 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς δηλώνονται οι τόκοι που αποκτώνται από οποιαδήποτε αιτία, π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι δανεισμού, τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι που επιδικάστηκαν κ.λπ., πριν από την αφαίρεση του φόρου.
  2. Στους κωδικούς 669-670 δηλώνονται οι τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.
  3. Στους κωδικούς 667-668 και 669-670  δηλώνονται οι τόκοι που εισπράττονται ανάλογα με την προέλευσή τους (ημεδαπής ή αλλοδαπής) και επιλέγεται, κατά την υποβολή με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, αν προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  4. Σχετικά με τα μερίσματα και τους τόκους αλλοδαπής προέλευσης που προκύπτουν από επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω ημεδαπού θεματοφύλακα, δεν απαιτείται η αναγραφή της χώρας προέλευσής τους για το καθένα ξεχωριστά και δεν επιλέγεται αλλοδαπή χώρα, αναγράφεται όμως ο ΑΦΜ του ημεδαπού θεματοφύλακα.
  5. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα διαφορετικά.
  6. Το άθροισμα όλων των ποσών τόκων εμφανίζεται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο, ενώ αναγράφονται και οι τόκοι που αναλογούν σε συνδικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης, εμφανίζονται και τα ποσά του φόρου 15% που έχουν παρακρατηθεί.
  7. Το άθροισμα των τόκων απ’ όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αναγράφεται στον συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για τη σύζυγο.
  8. Στους κωδικούς 675-676 πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.

Πηγή: powergame.gr

Array