ΦΠΑ: Παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων συντελεστών

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 46, προτείνεται η παράταση ισχύος των μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες.

Το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

Άρθρο 46

Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες – Τροποποίηση της περ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και της παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. 47 του Κεφαλαίου Α «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 30η Ιουνίου 2022 και μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%».

2. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 30η Ιουνίου 2022».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ως προς τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαίων τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2022.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), ως προς τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των Ζωολογικών κήπων, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2022».

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 46

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στη μείωση της τελικής τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών (εισιτηρίων) αυτών και η τόνωση της αγοράς στους κλάδους, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Πηγή: powergame.gr

Array