Σάββατο
30.09.2023

Foodlink:Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και συνεργάτες αποφάσισε η Γ.Σ.

Την δωρεάν διάθεση έως 400.000 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ, ενώ ενέκρινε και την αγορά ιδίων μετοχών έως του αριθμού του ενός εκατομμυρίου με τιμή από 0,10 έως 3,00 ευρώ.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στον Ασπρόπυργο Αττικής, την 10η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00π.μ., στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την Επωνυμία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ” (εφεξής “η Εταιρεία”), κατόπιν της από 18/08/2023 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, δηλαδή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 3020533/18-08-2023. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε μέσα στην ίδια προθεσμία στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας http://www.fdlgroup.gr , στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντες οι κ.κ. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 19.120.280 μετοχές και ψήφους, ήτοι το 81,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και ως Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Γκυρτή, στον οποίο ανέθεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2022 (1/1/2022-31/12/2022), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2022, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2022, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).

ΘΕΜΑ 2: Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Η  Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2022, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2022 (1/1/22 -31/12/22).

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2022 και προέγκριση για τη χρήση  2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα για την χρήση 2021 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ (56.861,00 €). Παρείχε επίσης  την  προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 5: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2023 και ορισμός αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2023 την Ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON A.E.” Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 6: Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 και του αρθρ. 114 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την δωρεάν διάθεση έως τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), οι οποίες ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας, σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην Εταιρεία και στον Όμιλο, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για ορισμένο διάστημα. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω απόφασης, περιλαμβανομένου του καθορισμού των ειδικότερων όρων Διάθεσης και των δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 – Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) με τιμή από 0,10 έως 3,00 Ευρώ, δυνάμει του αρ. 49 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2023, για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αθανάσιου Στούμπη.

ΘΕΜΑ 9ο: Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους

Επί του ανωτέρω θέματος, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.

Διαβάστε επίσης

Attica Group: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα – Διευθύνων σύμβουλος ο Π. Δικαίος

Σαράντης: Αύξηση 66,34% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου – Στα €28,73 εκατ. τα EBITDA

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΓΕΚΑ

Πηγή: mononews.gr