Fitch Ratings – Moody’s: Αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες (upd)

Ο αμερικανικός οίκος Fitch αναβάθμισε τη Εurobank, την Πειραιώς, καθώς επίσης και την Εθνική Τράπεζα σε ΒB, με σταθερό outlook. Παράλληλα και ο οίκος Moody’s ακολουθώντας την αναβάθμιση της χώρας την περασμένη Παρασκευή, προχώρησε στην αναβάθμιση όλων των ελληνικών τραπεζών.

Moody’s

Ειδικότερα, η Μοοdy’s αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων έξι ελληνικών τραπεζών κατά μία ή δύο βαθμίδες, με το outlook να είναι θετικό.

Όπως αναφέρει η Moody’s, η πράξη αξιολόγησης αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και τη σημαντική ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών.

Λαμβάνει επίσης υπόψη την εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης για τις καλές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών να διατηρήσουν τις σχετικά καλές επιδόσεις για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο θα ενισχύσει επίσης την κεφαλαιακή τους βάση και τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών.

Η αξιολόγηση της Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε «Ba1» από «Ba2», της Eurobank σε «Ba2» από «Baa3», της Εθνικής Τράπεζας σε «Baa3» από «Ba2», της Πειραιώς σε «Ba1» από «Ba3», της Αττικής σε «B3» από «Caa1» και της Παγκρήτιας σε «B2» από «B3».

Fitch Ratings

Βασικός λόγος για την αξιολόγηση του οίκου είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs), αλλά και η διαφαινόμενη αύξηση της κερδοφορίας τους λόγω των υψηλότερων επιτοκίων αλλά και των spread μεταξύ επιτοκίων δανεισμού με τα επιτόκια καταθέσεων.

Όπως αναφέρει ο οίκος σημαντικός παράγοντας στην απόφαση αναβάθμισης είναι επίσης η προσεκτική διαχείριση του κόστους, ενώ αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, που θα συνοδευτεί από μείωση της ανεργίας και τη συνεχιζόμενη ευνοϊκή πρόσβαση στις αγορές.

Εθνική τράπεζα

Η Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (NBG) σε «BB» από «BB-», και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «bb» από «bb-».
Οι προοπτικές για το μακροπρόθεσμο IDR είναι σταθερές.
Οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Εθνικής από τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων.

Ο εξορθολογισμός του κόστους και η μείωση των κόκκινων δανείων επέτρεψα στην Εθνική να συγκεντρώσει κεφάλαια πολύ πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, παρείχε στρατηγική ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης, που, σύμφωνα με τη Fitch Ratings, θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη βιωσιμότητα στο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας.

Επίσης, η αξιολόγηση της Εθνικής αντικατοπτρίζει την ισχυρή της θέση στην ελληνική εγχώρια αγορά, η οποία υποστηρίζει την κερδοφορία της.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης μέσους δείκτες κεφαλαίου πάνω από τον κλάδο και το χαμηλό κεφαλαιακό βάρος από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Εθνική είναι μία από τις τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες στην Ελλάδα, με ισχυρό μερίδιο στην αγορά της λιανικής και εμπορικής τραπεζικής.

Ο οίκος Fitch θεωρεί το επιχειρηματικό μοντέλο της Εθνικής πιο βιώσιμο από ό,τι των εγχώριων ομολόγων της, λόγω της προόδου στη μείωση του κινδύνου.

Ωστόσο, οι δραστηριότητες της Εθνικής είναι λιγότερο διαφοροποιημένες διεθνώς.
Το προφίλ κινδύνου της Εθνικής βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, υποστηριζόμενο από σημαντικές μειώσεις των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων – αν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων.
«Αναμένουμε σταθερή ποιότητα ενεργητικού λόγω της ενεργητικής διαχείρισης απομειωμένων δανείων και περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκλειστεί, υποστηριζόμενη από τη συνετή αύξηση των δανείων.

Η τράπεζα έχει μεγάλη έκθεση σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αν και τα περισσότερα από αυτά διατηρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, γεγονός που μειώνει τη μεταβλητότητα του κεφαλαίου στις διακυμάνσεις των τιμών» προσθέτει η Fitch.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της ΕΤΕ (5,8% στο τέλος Ιουνίου 2023 – εξαιρουμένων των διατηρούμενων αρχικών τίτλων για απομειωμένες τιτλοποιήσεις δανείων από το σύνολο των δανείων) έχει μειωθεί σημαντικά και είναι καλύτερος από τον μέσο όρο του κλάδου, αλλά παραμένει μέτριος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η κάλυψη των NPE της Εθνικής, της τάξης του 80%, είναι η υψηλότερη στην Ελλάδα και παρέχει ένα απόθεμα ασφαλείας για την απορρόφηση της υποβάθμισης της ποιότητας του ενεργητικού.

Τα λειτουργικά κέρδη/σταθμισμένα στον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία της Εθνικής (RWAs) έχουν επωφεληθεί σημαντικά από τα υψηλότερα επιτόκια και την πρόοδο στην αναδιάρθρωση της τράπεζας και αναμένεται να σταθεροποιηθεί πάνω από 2,5% μεσοπρόθεσμα με θετικά επιτόκια, διαχειρίσιμα LIC και αυστηρό έλεγχο κόστους.
Η εστίαση της τράπεζας στο εσωτερικό και η περιορισμένη διαφοροποίηση σε επιχειρήσεις που βασίζονται σε αμοιβές, όπως η διαχείριση περιουσίας, εκθέτουν την κερδοφορία σε κύκλους επιτοκίων και οικονομικών κύκλων.
Ο δείκτης CET1 (17,3% στο τέλος Ιουνίου 2023) είχε άφθονα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίου επωφελείται από τη βελτιωμένη κερδοφορία.
Ωστόσο, τα κεφάλαια παραμένουν εκτεθειμένα σε κίνδυνο, που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας, που αφορά ελληνικό χρέος και εγχώριες χορηγήσεις.

Eurobank

Η Fitch Ratings βελτίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Eurobank σε «BB» από «BB-» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «bb» από «bb-».
Οι προοπτικές για το μακροπρόθεσμο IDR είναι σταθερές.

Οι αναβαθμίσεις αντανακλούν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Eurobank από τα υψηλότερα επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των χρεώσεων απομείωσης δανείων (LICs) μετά την επιτυχή στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της, αναφέρει ο οίκος. Αυτό επέτρεψε στη Eurobank να συσσωρεύσει κεφάλαια πολύ υψηλότερα από τις κανονιστικές απαιτήσεις και παρείχε στρατηγική ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναμένουμε να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν τα επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα και την ικανοποιητική κερδοφορία της Eurobank, τα οποία παρέχουν περιθώριο απορρόφησης ζημιών από το μέτριο ακόμα απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και τα ανεπιφύλακτα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης την ισχυρή της θέση στην αγορά στην Ελλάδα, τη διεθνή διαφοροποίηση, τη σταθερή χρηματοδότηση με βάση τις καταθέσεις πελατών και τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Το επιχειρηματικό προφίλ της Eurobank στηρίζεται στο ισχυρό franchise της στην Ελλάδα και στη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόοδο της Eurobank σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου ισολογισμού σε σχέση με ομολόγους της με χαμηλότερη αξιολόγηση και την εστίασή της στις παραδοσιακές εμπορικές-τραπεζικές δραστηριότητες, οι οποίες παράγουν καλά καθαρά έσοδα από τόκους.

Η σχεδιαζόμενη απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας (BB-/Stable) με έδρα την Κύπρο συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank να εδραιώσει την παρουσία της σε βασικές ξένες αγορές. Ο πλήρης αντίκτυπος αξιολόγησης της εξαγοράς είναι απίθανο να είναι σαφής μέχρι το κλείσιμο της συναλλαγής.

Εάν ολοκληρωθεί, η εξαγορά θα αυξήσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και θα ωφελήσει ορισμένες βασικές χρηματοοικονομικές μετρήσεις, εκτός από το κεφάλαιο, το οποίο πιθανότατα θα διαβρωθεί αλλά κατά ένα διαχειρίσιμο ποσό.

Επιπλέον, η Eurobank θα αντιμετωπίσει κινδύνους εκτέλεσης, δεδομένου του μεγέθους της εξαγοράς (περίπου 20% επί του συνολικού ενεργητικού της συνδυασμένης οντότητας), αν και αυτοί αντισταθμίζονται από τη συμπληρωματική φύση των επιχειρηματικών και πιστωτικών προφίλ των δύο τραπεζών και της ήδη καλής γνώσης της κυπριακής αγοράς εκ μέρους της Eurobank.

Ο δείκτης NPE της Eurobank, 5,9% στο τέλος Ιουνίου 2023 (εξαιρουμένων των παρακρατηθέντων senior notes των τιτλοποιήσεων απομειωμένων δανείων) ήταν καλύτερος από τον εγχώριο μέσο όρο, αλλά μέτριος με βάση τα διεθνή πρότυπα.
Η κάλυψη των απομειωμένων δανείων άνω του 70% είναι επαρκής και βρίσκεται στο υψηλότερο άκρο των εγχώριων ομοειδών τραπεζών, παρέχοντας ένα μαξιλάρι για την απορρόφηση της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού.

Ο δείκτης κεφαλαίου της Eurobank κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15,6% στο τέλος Ιουνίου 2023 διατηρεί επαρκή αποθέματα πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η επιβάρυνση του κεφαλαίου CET1 από μη διατηρηθέντα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (στα οποία περιλαμβάνονται τα NPEs και τα μη διατηρηθέντα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία) έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και είναι πλέον διαχειρίσιμη σε επίπεδα κάτω του 20%. Τα κεφάλαια της Eurobank παραμένουν εκτεθειμένα στον ελληνικό κρατικό κίνδυνο, τόσο από επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα όσο και από μεγάλες αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις.

Τράπεζα Πειραιώς

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε και τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση αθέτησης (IDR) της Τράπεζας Πειραιώς σε «BB-» από «B+» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «bb-» από «b».
Οι προοπτικές για το μακροπρόθεσμο IDR είναι σταθερές.

Η αναβάθμιση αντανακλά την επιτάχυνση της στρατηγικής της Πειραιώς για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε επίπεδα που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τους ομολόγους της με υψηλότερη αξιολόγηση.

Αντικατοπτρίζει επίσης την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαιακών της δεικτών και τη συνακόλουθη μείωση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από τα μη αποθεματοποιημένα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (στα οποία περιλαμβάνονται τα NPEs και τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία).

Η αναβάθμιση λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τη διαρθρωτικά βελτιωμένη κερδοφορία της Πειραιώς, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω συσσώρευση κεφαλαίων, τη σταθερή χρηματοδότηση και τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χονδρική αγορά χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Οι αξιολογήσεις της Πειραιώς αντικατοπτρίζουν τη διαρθρωτικά βελτιωμένη κερδοφορία της χάρη στα υψηλότερα επιτόκια και την επιτυχή αναδιάρθρωση, γεγονός που επέτρεψε στην τράπεζα να δημιουργήσει επαρκή αποθέματα ασφαλείας για τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης ότι ο δείκτης NPE της είναι πλέον πιο κοντά στους εγχώριους ομολόγους της, αν και εξακολουθεί να είναι υψηλός, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η χρηματοδότηση της τράπεζας με βάση τις καταθέσεις πελατών παραμένει ισχυρή.
Το επιχειρηματικό προφίλ της Πειραιώς στηρίζεται στο ισχυρό εγχώριο franchise, το οποίο παραμένει σταθμισμένο προς τις παραδοσιακές εμπορικές-τραπεζικές δραστηριότητες.
Η βιωσιμότητα του μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού της μοντέλου έχει βελτιωθεί σύμφωνα με την επιτυχή μείωση του κινδύνου και την αναδιάρθρωση της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης του κόστους και της αυξημένης ψηφιοποίησης.
Ο δείκτης NPE της Πειραιώς (εξαιρουμένων των διατηρούμενων τιτλοποιήσεων απομειωμένων δανείων από το σύνολο των δανείων) (6,6% στο τέλος Ιουνίου 2023) έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με ένα χρόνο πριν, καθώς η τράπεζα προώθησε ορισμένες πωλήσεις NPE που είχαν προγραμματιστεί για το 2024 συνεχίζει να παρουσιάζει μέτριες εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και επαρκείς ανακτήσεις και ρυθμίσεις.

Ωστόσο, ο δείκτης παραμένει πάνω από τον μέσο όρο των ελληνικών συστημικών τραπεζών και των ευρωπαϊκών τραπεζών με υψηλότερη βαθμολογία.

Σύμφωνα με τη Fitch, η Πειραιώς εξακολουθεί να διατηρεί ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα το ποσοστό προβληματικών περιουσιακών στοιχείων να ήταν περίπου 10% στα τέλη Ιουνίου 2023.

«Πιστεύουμε ότι η μείωση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα παραμείνει στρατηγική προτεραιότητα της τράπεζας.
Αυτό, και οι σημαντικές αναμενόμενες θεραπείες, θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση της αναλογίας προβληματικών περιουσιακών στοιχείων σε μεσαίο μονοψήφιο έως το τέλος του 2025.

Η ποιότητα του ενεργητικού θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι από το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους» προσθέτει ο οίκος.

Η κερδοφορία της Πειραιώς βασίζεται στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία έχουν αυξηθεί σημαντικά από το β’ εξάμηνο του 2022 χάρη στα υψηλότερα επιτόκια.
Τα μη τοκοφόρα εισοδήματα αυξάνονται επίσης, αλλά παραμένουν λιγότερο σημαντικά από ό,τι σε ομολόγους, εκθέτοντας την Πειραιώς στον κύκλο των επιτοκίων και στον οικονομικό κύκλο.

Αναμένεται ωστόσο ότι η κερδοφορία θα παραμείνει ικανοποιητική τα επόμενα δύο χρόνια παρά την ελαφρά πτώση των επιτοκίων, λόγω της εξομάλυνσης των κόκκινων δανείων, της προσεκτικής διαχείρισης του κόστους και της συνεχιζόμενης οργανικής ανάπτυξης.

Ο δείκτης κεφαλαίου της Πειραιώς κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 12,2% στο τέλος Ιουνίου 2023 είχε επαρκή αποθέματα ασφαλείας πάνω από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση, αν και παραμένουν χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ελληνικές τράπεζες.
Τα αποθέματα ασφαλείας βελτιώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, με την Fitch να αναμένει ότι η κεφαλαιοποίηση θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα δύο χρόνια λόγω της βελτιωμένης κερδοφορίας της τράπεζας και των συνετών μερισματικών στόχων.
Η κεφαλαιοποίηση παραμένει εκτεθειμένη σε σημαντικά ποσά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αντιπροσώπευαν περίπου το 60% του κεφαλαίου CET1 στα τέλη Ιουνίου 2023 (τέλος 2021: 174%).

Διαβάστε ακόμη 

Ποιοι ωφελούνται από το «πακέτο» των €2,5 δισ. της ΔΕΘ – Πότε και πόσα θα πάρουν

Παναγιώτης Τερεζάκης (ΟΣΕ): Σε δύο χρόνια η πλήρης αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου

Morgan Stanley για τράπεζες: Αρνητικές επιπτώσεις από πιθανή αλλαγή στα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: newmoney.gr

Array