Πέμπτη
02.02.2023

Φίλιππος Νάκας: Στις 18 Ιανουαρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,08€/μετοχή

Στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,08€ ανά μετοχή προχωρά η Φίλιππος Νάκας, μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2022. Η έναρξη καταβολής του ποσού ορίστηκε για τις 18 Ιανουαρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ» (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2022, αποφάσισε:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 507.200€ Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 0,68 Ευρώ και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 507.200€ Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,68 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ, και την επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 6.340.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης.

Την 09.01.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης 3408815, η με αριθμό 2871250ΑΠ/09-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΛΡ46ΜΤΛΡ-6ΒΞ), απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2023, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12.01.2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,60 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 13.01.2023 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,08 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 18.01.2023.

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA BANK.

 

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: Πάνω από 2 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς, η μετάλλαξη της… Τιτάν

Πηγή: mononews.gr