Κυριακή
25.02.2024

Fake αποδείξεις: Ξεκινούν οι καταγγελίες με αμοιβή έως 3.000 ευρώ

Από την έναρξη ισχύος του νόμου θα ξεκινήσουν οι επώνυμες καταγγελίες και η χρηματική αμοιβή για όσους σκανάρουν αποδείξεις και οι ελεγκτικές Αρχές διαπιστώνουν την τέλεση φορολογικών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, δεν θα λάβουν το μπόνους όσοι μέχρι σήμερα είχαν σκανάρει αποδείξεις και οι Αρχές είχαν διαπιστώσει φοροδιαφυγή (πλαστές αποδείξεις ή δεν είχαν διαβιβασθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα e-send της ΑΑΔΕ). Οσοι, λοιπόν, είχαν κάνει χρήση της εφαρμογής χάνουν το χρηματικό έπαθλο, εκτός κι αν το οικονομικό επιτελείο προβεί σε διόρθωση του άρθρου 26 του φορολογικού νομοσχεδίου. Με βάση όσα ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής (της απόδειξης) και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ, ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

1. Αν, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας εις βάρος επιχείρησης, μετά το σκανάρισμα απόδειξης μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi», η οποία αφορά στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών, ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση.

2. Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των εκατό ευρώ, ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

3. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια επιχείρηση, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου, δηλαδή της απόδειξης με τη μεγαλύτερη αξία.

4. Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

5. Η απόφαση για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης δεν αναρτάται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» .

6. Η καταβολή του ποσού της χρηματικής επιβράβευσης διενεργείται, ως δαπάνη, με έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).

7. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή, μπορούν να ορίζονται και άλλες παραβάσεις που συνεπάγονται την καταβολή χρηματικής επιβράβευσης.

8. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

Πηγή: powergame.gr