Παρασκευή
08.12.2023

ΕΒΕ Πειραιά: Να ενεργοποιηθούν έγκαιρα οι επιχειρήσεις για το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες επενδύσεων στους οποίους κινείται το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για ρευστότητα 3,9 δισ. ευρώ, ενημερώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά:

 1. Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
 2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητα
 3. Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση
 4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού.

Στον άμεσο ορίζοντα, κύριος στόχος είναι να  καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τόσο τεχνολογικών όσο και  ανθρώπινων  επενδυτικών πόρων. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα αφορά:

 • Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις
 • Αυτοαπασχολούμενους
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Ερευνητές
 • Start uppers

Ενδεικτικές Δράσεις του προγράμματος:

 • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
 • Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
 • Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η απλούστευση στην υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη συνολική βελτίωση χρόνων ανταπόκρισης σε επίπεδο αξιολογήσεων προτάσεων και διαχείρισης αιτημάτων. Αρκεί οι επιχειρήσεις έγκαιρα να ενεργοποιηθούν, ώστε η αξιοποίηση των πόρων να γίνει με ταχύτητα χωρίς αστοχίες, να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους.

Διαβάστε επίσης:

Έλληνες εφοπλιστές: Μπαράζ αγορών και ναυπήγησης πλοίων από Μαρτίνο, Αγγελικούση, Τσάκο, Πίττα, Οικονόμου, Βαφειά

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Παρέλαβε το Aquila και έφτασε στα 40 πλοία

Πηγή: mononews.gr