Δευτέρα
08.08.2022

Έρχεται τον Φεβρουάριο ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτων

Εγκαίνια για τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή τον Φεβρουάριο που θα οδηγήσει στη μείωση της ταλαιπωρίας όλων των εμπλεκόμενων στον χώρο της αγοράς ακινήτων. Συμβολαιογράφοι, ιδιοκτήτες και αγοραστές ακινήτων θα γλιτώσουν σημαντικό χρόνο με τον Ηλεκτρονικό Φάσκελο Ακινήτων.

Σήμερα, υπάρχουν περιπτώσεις που για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου απαιτούνται ακόμα και έξι μήνες, καθώς οι διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, κυρίως των Δήμων καθυστερούν στην έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ένας από τους λόγους, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οφείλεται στο ότι πολύ υπάλληλοι δεν θέλουν την επόμενη μέρα, τη μέρα που όλα θα είναι ψηφιακά. Σήμερα, για μία αγοραπωλησία μπορεί να χρειασθούν κατά περίπτωση 17  δικαιολογητικά  από διάφορες υπηρεσίες και τα οποία θα έπρεπε να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος σε όλες αυτές τις υπηρεσίες να τα αναζητήσει.

Μετά, λοιπόν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, που έχουν απαλλάξει τους φορολογούμενους από τις επισκέψεις στην Εφορία, έρχεται τον Φεβρουάριο, ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα ενός ακινήτου. Διάφορα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται σήμερα για μια μεταβίβαση ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά και θα καταχωρούνται στον φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμενοι.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

  1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας  εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr–Ε.Ψ.Π.) με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.
  2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  (Α.Α.Δ.Ε.),  του Ηλεκτρονικού  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (e-ΕΦΚΑ),  του  ν.π.δ.δ.  «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία αντλεί  πληροφορίες  και  έγγραφα. Οι απαιτούμενες  διαλειτουργικότητες  πραγματοποιούνται  μέσω  του  Κέντρου  Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης  του  Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών –διαπιστευτηρίων της Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή  με  τη  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  του  Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,  τα ενδιαφερόμενα μέρη  και  ο  συμβολαιογράφος  μπορούν,  μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  4. Στο πλαίσιο λειτουργίας  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  ο  εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται:
  • να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο.
  • να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών και
  • να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.
  1. Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από τους φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση  πρωτοτύπου  εγγράφου  και  προσαρτώνται  στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Πηγή: powergame.gr