Πέμπτη
23.03.2023

Επιστρεπτέα: Η τελική λύση για 10.000 επιχειρήσεις

Προθεσμία μέχρι τα τέλη Μαΐου έχουν οι 10.000 επιχειρήσεις, οι οποίες διασώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών και δεν θα χρειασθεί να επιστρέψουν τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, από χθες που άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusiness Support και έως τις 31 Μαΐου 2023 θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά ενώ παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Εάν τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομιστούν κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πως καλύπτουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, τότε οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά των ενισχύσεων «κουρεμένα» έως και κατά 75% σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έλαβαν τις ενισχύσεις. Ωστόσο, χάνουν την έκπτωση 15% στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής.

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

  • Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι υπόχρεοι μπορούν να το πράξουν από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 31η Μαΐου 2023 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport».
  • Για τα ποσά που βεβαιώθηκαν η προθεσμία καταβολής παρατείνεται ως την 30η Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός με την ευνοϊκή ρύθμιση του περασμένου Νοεμβρίου που ορίζει ότι θα πρέπει η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης να είναι μικρότερη  από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, η ΑΑΔΕ θα εκδίδει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Ο νέος τίτλος είσπραξης (εκκαθαριστικό) θα προβλέπει 96 δόσεις χωρίς την έκπτωση του 15% στην εφάπαξ καταβολή).

Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης το ποσό επιστρέφεται στο σύνολο του. Σε αυτή την περίπτωση αρμόδια εφορία εκδίδει απόφαση επιστροφής του ποσού ενίσχυσης και του αναλογούντος τόκου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υπόχρεοι :

  • Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση στις  31.12.2019 -είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: – ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και – ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.
  • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Πηγή: powergame.gr