Σάββατο
20.07.2024

ΕΛΠΕ: Τι αλλάζει η σημερινή Γενική Συνέλευση

Για το μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ σε Holding και την αλλαγή του καταστατικού της εισηγμένης ώστε πλέον η εκλογή του ΔΣ να γίνεται κατευθείαν από τη Γενική Συνέλευση πρόκειται να αποφασίσει η σημερινή Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ.  Θα παρουσιαστεί  προς ψήφιση, ο στρατηγικός μετασχηματισμός του Ομίλου ΕΛΠΕ, η εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής  Διακυβέρνησης και η έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Πρόκειται για τις αλλαγές που ενέκρινε το ΔΣ του ομίλου την Μεγάλη Πέμπτη αποφασίζοντας να θέσει στη Γενική Συνέλευση την πρότασή του για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας μεταξύ άλλων του άρθρου 20 που ρυθμίζει τον διορισμό και την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η εταιρεία απευθυνόμενη προς τους μετόχους της ενόψει της γενικής συνέλευσης τονίζει την αναγκαιότητα τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου για λόγους συμμόρφωσης στο ισχύον εταιρικό δίκαιο,  προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου και της συνολικής αναβάθμισης της αξιοπιστίας και της θέσης της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Προτεραιότητα η εταιρική διακυβέρνηση

Η τήρησης των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν πλέον προτεραιότητα προκειμένου η εταιρεία να γίνει σύγχρονη και  ελκυστική στους επενδυτές.

Η συμμόρφωση με το ισχύον εταιρικό δίκαιο -είναι απαραίτητη για  την ανεξαρτησία  του διοικητικού συμβουλίου και τη  συνολική  αναβάθμιση  της αξιοπιστίας και της θέσης της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Εξάλλου, η  ανάδειξη μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, στη βάση των νόμων που ψηφίστηκαν για το εταιρικό δίκαιο το 2018 και του 2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία του κατάλληλου επενδυτικού κλίματος.

Τι αλλάζει

Με βάση το ισχύον καθεστώς, το οποίο αποτελεί προϊόν της συμφωνίας του 2003 μεταξύ της Paneuropean και του ελληνικού Δημοσίου, τα 7 μέλη του 13μελούς Δ.Σ. διορίζονται από το Δημόσιο, ενώ 2 από την Paneuropean. Επίσης, στο Δ.Σ. συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι των εργαζομένων, ενώ 2 μέλη εκλέγονται από την ειδική συνέλευση των υπολοίπων μετόχων της μειοψηφίας. Οι σχετικές αυτές προβλέψεις καταργούνται με τον νέο τρόπο εκλογής.

Η παρούσα πρόβλεψη του καταστατικού όμως ως προς την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνάδει με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς ο αριθμός των διοριζόμενων συμβούλων υπερβαίνει κατά πολύ τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό, γεγονός που με τη σειρά του δεν επιτρέπει την ανάδειξη του προβλεπόμενου αριθμού ανεξαρτήτων μελών. Έντεκα από τα συνολικά δεκατρία μέλη σήμερα δεν πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κλασικές βασικές αρχές εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον νόμο αν προκρινόταν η επιλογή του απευθείας διορισμού μελών και στο νέο καταστατικό, τότε το ελληνικό δημόσιο και ο έτερος μέτοχος μειοψηφίας από κοινού δεν θα μπορούσαν να ορίσουν περισσότερα από τέσσερα εκ των δεκατριών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 20 απαλείφονται οι προβλέψεις περί απευθείας διορισμού από μετόχους της εταιρείας και ορισμού από τους εργαζόμενους κατόπιν εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου. Εφόσον η γενική συνέλευση υπερψηφίσει και θέσει σε ισχύ το νέο σχέδιο καταστατικού που προβλέπεται από τον νόμο του 2018, το νέο διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται εν τέλει από έντεκα μέλη τα οποία θα εκλέγονται στο σύνολό τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548 του 2018.

Τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα υπολείπονται του ενός τρίτου του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με τον ν.4706 του 2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι οι νέες προβλέψεις περί εταιρικής διακυβέρνησης τίθενται καθολικά και υποχρεωτικά σε ισχύ από τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες στις 17 Ιουλίου, δηλαδή δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

Πηγή: mononews.gr

Array