Σάββατο
22.01.2022

ΕΛΠΕ: Σήμερα η Γενική Συνέλευση για την απόσχιση του κλάδου διύλισης και πετρελαιοειδών-Τα επόμενα βήματα

Σάρκα και οστά παίρνει από σήμερα το σχέδιο των ΕΛΠΕ για τον εταιρικό μετασχηματισμό τους. Στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την απόσχιση του κλάδου διύλισης εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας, που με την έγκρισή της  θα επισφραγίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού.

Η απόσχιση αυτή πραγματοποιείται  στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2025 που είχε παρουσιάσει το καλοκαίρι η διοίκηση του ομίλου για τον πλήρη εταιρικό μετασχηματισμό από έναν όμιλο που εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη δραστηριότητα της διύλισης, σε έναν σύγχρονο ενεργειακό όμιλο με δραστηριότητες σε όλο το ενεργειακό φάσμα και με πιο πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από την απόσχιση θα ανήκει στην ΕΛΠΕ Συμμετοχών η οποία θα κατέχει το σύνολο των μετοχών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων, πράγμα που δε θα ισχύει πλέον για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ Συμμετοχών, γεγονός που συναντά την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής αποτελείται από 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ η κάθε μια και μοναδικός μέτοχος είναι η εταιρεία holding. Πρακτικά η αποτίμηση του βασικού κλάδου δραστηριότητας των ΕΛΠΕ, ανέρχεται στο 1,3 δισ. ευρώ, αξία η οποία υπολογίστηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου, η υφιστάμενη εταιρεία θα γίνει εταιρεία Συμμετοχών διατηρώντας δραστηριότητες παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς τις εταιρείες του Oμίλου ΕΛΠΕ αλλά και προς τρίτους.

Η νέα εταιρεία διύλισης εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών που θα είναι 100% θυγατρική της εταιρείας holding, αποτελεί την πρώτη κίνηση ενώ ακολούθως θα δημιουργηθούν ακόμη δύο εταιρείες που θα ενταχθούν κάτω από τη holding: η εταιρεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εταιρεία για τις νέες τεχνολογίες και το φυσικό αέριο.

Επίσης, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των ΕΛΠΕ, ο όμιλος προβλέπεται να αλλάξει επωνυμία και λογότυπο ενώ έχει καταρτίσει ένα ενδεικτικό πλάνο επενδύσεων της τάξης των 3,5 – 4 δισ. ευρώ, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τις ΑΠΕ και τη χρήση καθαρότερων καυσίμων.

Τα επόμενα βήματα

Τον Ιανουάριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η δομή του νέου ομίλου να ανακοινωθεί το νέο όνομα και να γίνει το rebranding της εταιρείας.

Θα υλοποιηθεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα 4 δισ. ευρώ με έμφαση στις καθαρές μορφές ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ηλεκτροκίνηση την παραγωγή υδρογόνου αλλά και σοβαρές πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας και παραγωγή καθαρότερων υγρών καυσίμων.

Από το 2022 θα υλοποιείται η νέα  στρατηγική  για το ESG και τους στόχους για τα αέρια του θερμοκηπίου, θα αναβαθμιστεί η εταιρική διακυβέρνηση
Μετά τη  δημιουργία νέας ομιλικής ταυτότητας, νέου ονόματος, και εικόνας εναρμονισμένη με το νέο Όραμα του ομίλου, θα δημιουργηθεί νέα   υπό ταυτότητα  για ΑΠΕ / ηλεκτρική ενέργεια.

Θα προωθήσει για να δημιουργήσει μέγιστη ορατότητα στη νέα κατεύθυνσης εξασφαλίζοντας την  προστιθέμενη αξίας της σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη

Επίσης, θα διατηρήσει και θα αναβαθμίσει τα εμπορικά σήματα ΕΛΠΕ και EKO

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει:

1. (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, και (ii) του από 30.9.2021 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Πηγή: mononews.gr