Σάββατο
20.07.2024

e-ΕΦΚΑ: Καταργούνται 68 διαδικασίες – Τι αλλάζει για τον πολίτη

Κωδικός ekep Τίτλος πιστοποιημένης διαδικασίας 40 Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου) 41 Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τη σύζυγο). 42 Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα) 101 Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ 143 Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ 149 Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 150 Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 151 Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 152 Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 153 Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου) 154 Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 167 Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 311 Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου) 312 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για τον ανασφάλιστο σύζυγο 313 Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα) 314 Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας (για τη σύζυγο) 675 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη). 1318 Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) 1693 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια 1694 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη / ος εντός ενός έτους από την ημερομηνία του διαζευκτηρίου 1695 Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου 1696 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος 1697 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή 1698 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα / ος 1699 Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν 1700 Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος 2085 Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου 2087 Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας 2088 Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου 2089 Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων 2092 Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ) 2107 Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής 2110 Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας 2111 Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας 2113 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων 2173 Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας 2197 Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ταμείου 147 ΤΣΜΕΔΕ – Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 151 Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 152 Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 1177 Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. Πιστοποιημένου χρήστη 1178 Έγγραφή – Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 1246 Επανεκτύπωση ειδοποίησης /απόδειξης καταβολής εισφοράς 1247 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ 1249 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας 1252 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση 1253 Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση 1265 Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών 1311 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους) 10002 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες/ους στο ΙΚΑ ατομικές επιχειρήσεις –επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα) 2139 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχανογραφικά). 2140 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά και έχουν ενημερώσει το Ταμείο για οπ 2141 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά 2147 Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας 2148 Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών 2149 Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου 1167 Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας) 0.092 Κάλυψη εξόδων κηδείας ασφαλισμένου από ΤΣΑΥ 0.101 Κάλυψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από ΤΣΑΥ 1318 Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) από Ταμείο Νομικών 2097 Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας (ΟΑΠ – ΔΕΗ) 0.155 Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ 0.046 Χορήγηση εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ 2197 Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ 1259 Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ 2178 Χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-χήρους και ορφανά συνταξιούχων υγειονομικών από ΤΣΑΥ 2177 Χορήγηση σύνταξης θανάτου και εξόδων κηδείας από το ΤΣΑΥ 2092 Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ) 2114 Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας προς τον ΟΓΑ

Πηγή: newmoney.gr

Array