Κυριακή
21.07.2024

Χ. Φλουδόπουλος: Στενεύει ο κλοιός για τους κακοπληρωτές του ρεύματος

Αυστηρότερο πλαίσιο για τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες λογαριασμών ρεύματος θα προβλέπει ο νέος κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Συγκεκριμένα οι προμηθευτές θα μπορούν σε περίπτωση που ένας πελάτης καθυστερήσει δύο συνεχόμενους λογαριασμούς να δώσουν εντολή αποκοπής του μετρητή και ταυτόχρονα να επισημάνουν τον πελάτη οφειλέτη ως υπερήμερο (debt flagging). Ακόμη εφόσον ο προμηθευτής επισημάνει τον οφειλέτη πελάτη ως υπερήμερο τότε μπλοκάρεται η δυνατότητα για αλλαγή προμηθευτή. Αυστηρότερο πλαίσιο προβλέπεται επίσης ακόμη και στην περίπτωση που ο πελάτης πετύχει τελικώς να αλλάξει προμηθευτή.

Πιο αναλυτικά οι προτεινόμενες αλλαγές στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχουν ως εξής:

– Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δεύτερου κατά σειρά λογαριασμού ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στο διαχειριστή του δικτύου εντολή απενεργοποίησης του μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Η υποβολή της εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται την επισήμανση του πελάτη – οφειλέτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του διαχειρστή (debt flagging)

– Το debt flagging αίρεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής.

– Σε περίπτωση σύναψης διακανονισμού η επισήμανση του πελάτη μεταβάλλεται (ενδεικτικά με πράσινη ένδειξη) προκειμένου να αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του πελάτη.

– Η υποβολή εντολής απενεργοποίησης συνεπάγεται την αναστολή άσκησης από τον πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικαιώματος περί αλλαγής προμηθευτή (debt blocking).

– Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας μόνο εάν εξοφλήσει ή διακανονίσει το χρέος στον προμηθευτή.

– Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προτείνεις τον πελάτη διακανονισμό της οφειλής με εύλογους όρους, λαμβάνοντας υπόψη και το προφίλ του πελάτη.

– Εάν ο προμηθευτής δεν ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης του μετρητή, ο πελάτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προκειμένου να αλλάξει προμηθευτή παρά την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε συνέχεια της αλλαγής προμηθευτή ο παλαιός προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αιτηθεί την αποκοπή του πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αλλάξει προμηθευτή ο παλαιός προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής του πελάτη, εφόσον :

Α) υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 2 τουλάχιστον λογαριασμούς που εκδόθηκαν ενόσω η σύμβαση με τον παλαιό προμηθευτή ήταν ακόμη ενεργή και ο παλαιός προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής.

Β) Επίσης ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση που είχε διακανονίσει την οφειλή του πελάτη, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής σε περίπτωση αθέτησης του διακανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο παλαιός προμηθευτής είχε υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής και ότι επισήμανε τον πελάτη ως υπερήμερο λόγω αθέτησης του διακανονισμού, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα στο διαχειριστή το αργότερο εντός 2 μηνών από την αθέτηση του διακανονισμού.

Ο παλιός προμηθευτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης της παροχής υπό τις παρακάτω σωρευτικές προϋποθέσεις:

Μετά την παρέλευση 10 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία επισήμανσης του πρώην πελάτη ως υπερήμερου οφειλέτη λόγω αθέτησης διακανονισμού. Η επισήμανση κοινοποιείται στον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο ταυτόχρονα με την υποβολή της στον αρμόδιο διαχειριστή. Το δικαίωμα του παλαιού προμηθευτή ασκείται εφόσον εντός του παραπάνω διαστήματος δεν εξοφληθεί ολοσχερώς η ληξιπρόθεσμη οφειλή ή δεν συναφθεί νέος διακανονισμός.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών η οποία υπολογίζεται για την περίπτωση Α) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αλλαγής προμηθευτή και για την περίπτωση Β) από την ημερομηνία επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου λόγω αθέτησης διακανονισμού.

Η διαβούλευση για τις παραπάνω τροποποιήσεις στον κώδικα προμήθειας θα διαρκέσει έως και τις 28 Μαΐου.

(capital.gr)

Πηγή: metalignitiki.gr

Array