Πέμπτη
08.12.2022

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants

Στη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προχώρησε σήμερα η Attica Bank, έπειτα από έγκριση που έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα και συγκεκριμένα από το έγγραφο αναφοράς, το περιληπτικό σημείωμα και το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η περίοδος διαπραγμάτευσης των warrants θα είναι από τις 21 έως τις 28 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 17.11.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς»), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το “Περιληπτικό Σημείωμα”) και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το “Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου”), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 17.11.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (α) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”) των 271.448.946 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών εκπεφρασμένων σε Ευρώ (οι “Τίτλοι”) που έχουν εκδοθεί από την Attica Bank, και (β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α. των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, εκάστη με ένα δικαίωμα ψήφου και με ονομαστική αξία €0,07 (οι «Νέες Κοινές Μετοχές»), οι οποίες θα προκύψουν κατά τη μετατροπή των Τίτλων (“Δεύτερη Εισαγωγή”).

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η τράπεζα αναφέρει:

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 19-07-2022, 29-07-2022, 10-08-2022, 16-08-2022 και 09-09-2022 ανακοινώσεών της, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  • Η Τράπεζα εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
  • Κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022, υφιστάμενοι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα εξαγοράς και απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 2.236.914 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 269.212.032 τίτλοι.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 17-11-2022, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ αποφάσισε την εισαγωγή στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), τη διαπραγμάτευση και τη μετατροπή σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, των τίτλων με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 17ης Νοεμβρίου 2022 ενέκρινε την εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α. (υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του προβλεπόμενου από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ενημερωτικού δελτίου, το οποίο ήδη σήμερα εγκρίθηκε), η οποία αναμένεται να αρχίσει την 21 Νοεμβρίου 2022.
  • Οι τίτλοι, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους, θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.).
  • Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 της ΠΥΣ η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, ήτοι 0,08406 ευρώ ανά τίτλο, οι δε τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οποίο θα τεθούν προς διαπραγμάτευση.
  • Οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται με κωδικό ISIN GRR000000077 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΤΤΤΠ1 στα ελληνικά και TATTW1 στα λατινικά.
  • Η διαπραγμάτευση των τίτλων θα διαρκέσει για έξι (6) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους, δηλαδή μέχρι και την 28-11-2022.
  • Μετά την ως άνω διαπραγμάτευση και ειδικότερα την 01-12-2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ, οι τίτλοι μετατρέπονται αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με αναλογία ενός τίτλου σε μία κοινή μετοχή. Οι νέες μετοχές της Τράπεζας που θα προκύψουν από τη μετατροπή των τίτλων θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α.. Αναφορικά με την εισαγωγή των μετοχών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη

UBS: Αυτές είναι επενδυτικές προτάσεις του ελβετικού οίκου για το 2023 (πίνακας)

«Θηλιά» ο πληθωρισμός για τους Ευρωπαίους – 1 στους 3 θα αφήσει «φέσι» στις εταιρείες κοινής ωφέλειας

Changpeng Zhao: «Δεν μας νοιάζει τι λέει ο Ρουμπινί, δεν ξέρει από κρυπτονομίσματα»

 

Πηγή: newmoney.gr