Σάββατο
23.10.2021

Attica Bank: Τι αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Η ανακοίνωση της τράπεζας

Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με reverse split

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 378.565.844 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 82,07% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιώματος ψήφου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία 99,9994% επί των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων (ψήφοι υπέρ: 378.563.643, ψήφοι κατά: 2.201, αποχή: 0):

(α) Ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) σε δέκα οκτώ Ευρώ (€18,00), με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από τετρακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες δέκα τρεις (461.254.013) σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (7.687.567) νέες κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ Ευρώ (€18,00) η καθεμία, δια της συνένωσης εξήντα (60) υφιστάμενων μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας (reverse split). Προκείμενου να προκύπτει ο ως άνω ακέραιος αριθμός μετοχών, εγκρίνεται να προηγηθεί του reverse split αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €2,10 με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.

(β) Ενέκρινε την αντίστοιχη με τα παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, με την προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του άρθρου 5 ως εξής:

«Με την από 15.09.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ (€0,30), σε ευρώ δεκαοχτώ (€18,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από 461.254.013 μετοχές σε 7.687.567 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ (€18,00) η καθεμία (reverse split). Προκειμένου να προκύπτει ο ως άνω ακέραιος αριθμός μετοχών, εγκρίθηκε να προηγηθεί του reverse split αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €2,10 με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του 2015»

(γ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (i) για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας του reverse split, και της κεφαλαιοποίησης μέρους του ανωτέρω αποθεματικού, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών, καθώς και για κάθε συναφές θέμα, (ii) να αποφασίσει και να ρυθμίσει τα τυχόν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, (iii) να συνενώσει (εφόσον κρίνει πρόσφορο) την απόφαση επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης με την επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απόφαση, έτσι ώστε να ληφθεί μία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, (iv) να συμπληρώσει / τροποποιήσει τα σχετικά μεγέθη στην σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και v) να ορίζει μέλος/ή του ή στέλεχος/-η της Τράπεζας για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσoύ €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €18,00 σε €0,20, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ανάκληση της απόφασης επί του Θέματος 15 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/07/2021 «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ’ άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία 99,9994% επί των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων (ψήφοι υπέρ: 378.563.643, ψήφοι κατά: 2.201, αποχή: 0):

(α) Ανακάλεσε την από 7 Ιουλίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό μέχρι €85.000.000.

(β) Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (€136.838.692,60), δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από δέκα οκτώ Ευρώ (€18,00) σε είκοσι λεπτά του Ευρώ (€0,20), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας όπως ο αριθμός αυτός έχει διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και τον σχηματισμό ισόποσού ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

(γ) Ενέκρινε, την αντίστοιχη με τα παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, με την προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του άρθρου 5 ως εξής:

«Με την από 15.09.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ευρώ δεκαοκτώ (€18,00), σε ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 1.537.513,40 και διαιρείται σε 7.687.567 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20).»

(δ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και να ορίζει μέλος/ή του ή στέλεχος/-η της Τράπεζας για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 3ο: Συμπλήρωση/Τροποποίηση των εξουσιών που παρασχέθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/07/2021 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου ιδίως να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή να καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία 96,55% επί των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων (ψήφοι υπέρ: 365.517.070, ψήφοι κατά: 2.201, αποχή: 13.046.573) ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 7 Ιουλίου 2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, παρέχοντας εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο (7.7.2021), ήτοι μέχρι και €415.128.611,70, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της δυνατότητας περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, της ιδιότητας των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, καθώς και να αποφασίζει τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις θα ισχύουν για πέντε (5) έτη.

Λοιπές Ανακοινώσεις

Α) Ανακοίνωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30 Νοεμβρίου 2020 μετά την παραίτηση τεσσάρων ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., ήτοι των κ.κ. Γεωργίου Δουκίδη, Ελένης Κολιοπούλου, Χαρίτωνα Κυριαζή και Ανδρέα Ταπραντζή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη σε αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών τους κ.κ. Σωτήρη Καρκαλάκο και Χρήστο Στέργιο Γκλαβάνη.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 07-07-2021 ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Νοεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του σε αντικατάσταση δύο (2) εκ των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Σωτήρη Καρκαλάκο και Χρήστο-Στέργιο Γκλαβάνη.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι ο αριθμός των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. θα ανέρχεται τουλάχιστο σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό (ήτοι για 9μελή σύνθεση τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα μέλη, επιτρεπόμενου και ανώτερου αριθμού εφόσον έχει αποφασίσει ούτως η Γενική Συνέλευση), και χορήγησε την εντολή στο Δ.Σ. να υλοποιήσει την άνω απόφαση ορίζοντας αντικαταστάτη/-ες για την πλήρωση των θέσεων ανεξαρτήτων μελών και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του ν. 4706/2020 για την ελάχιστη εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ.

Σε εκτέλεση της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και σε συνέχεια του από 15-7-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της 15-07-2021 εξέλεξε την κα Χαρίκλεια Βαρδακάρη και την κα Βενετία Κουσία, σε αντικατάσταση των υπολειπόμενων δύο (2) εκ των παραιτηθέντων κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-11-2020 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ίδιες ιδιότητες (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη). Τα δύο ως άνω ανεξάρτητα μέλη πληρούν ήδη από την εκλογή τους έως και σήμερα τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Με την εκλογή των ανωτέρω πληρώθηκαν i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Κατόπιν τούτων ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η εκλογή των κ.κ. Βενετίας Κουσία και Χαρίκλειας Βαρδακάρη ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Δ.Σ. (ήτοι μέχρι την 2-9-2023), και η στα δύο ως άνω μέλη απόδοση της ιδιότητας των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ.

Β) Ανακοίνωση – Ενημέρωση στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και της υπ΄αριθμ. 28/6.7.2021 Π.Υ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021
Π.Υ.Σ. («DTC»).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της μετόχων της Τράπεζας της 07-07-2021 ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν.4172/2013 («DTC») και σύμφωνα με αυτές τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), ποσού 151.854.439,86 ευρώ, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τη δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο και την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής της Γ.Σ. το Δ.Σ, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, στην από 12-08-2021 συνεδρίαση του διαπίστωσε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), ποσού 151.854.439,86 ευρώ, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση των τίτλων, την παράδοση τους στο Ελληνικό Δημοσίου και την ενάσκηση δικαιωμάτων απόκτησης από παλιούς μετόχους ή τρίτους.

Ειδικότερα, η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08-2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 και με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, ενώ αν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί θα κατανεμηθούν στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων στην αυτή τιμή εξαγοράς. Η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή τρίτοι δύναντο να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων λήγει στις 15.09.2021.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση τέθηκε σαν θέμα η αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split). Η θετική επί του θέματος απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της ΠΥΣ όπως ισχύει συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη απομείωση των τίτλων δια της συνένωσης εξήντα (60) τίτλων σε ένα (1), οπότε και ο αριθμός των τίτλων που παραμένει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή έχει αποκτηθεί από μετόχους ή τρίτους κατά την άνω περιγραφόμενη διαδικασία θα αντιστοιχεί στο νέο απομειωμένο αριθμό τίτλων. Ειδικότερα μετά την απομείωση αυτή, οι σε αριθμό 992.512.679 τίτλοι, με Τιμή Εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η Τιμή Εξαγοράς εκάστου αναπροσαρμόζεται λόγω της συνενώσεως σε 9,18 ευρώ ανά τίτλο.

O νέος απομειωμένος αριθμός τίτλων, θα μετατραπεί μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσής των τίτλων κατά τα κάτωθι, σε ισάριθμο (ήτοι απομειωμένο) αριθμό μετοχών.

Σύμφωνα με την ΠΥΣ μετά τη λήξη της άνω διαδικασίας ενάσκησης των δικαιωμάτων λοιπών μετόχων, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ημερομηνία που θα αποφασίσει το ΔΣ εντός των ορίων που θέτει η ΠΥΣ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων θα πραγματοποιηθεί στην προσαρμοσμένη Τιμή Εξαγοράς κάθε τίτλου, όπως έχει προκύψει σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω, ήτοι 9,18 ευρώ ανά τίτλο. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ η διαπραγμάτευση των τίτλων λήγει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους και στη συνέχεια θα μετατραπούν σύμφωνα με το άρθρο9 της ΠΥΣ αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

Για την εισαγωγή των τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για την μετατροπή τους σε μετοχές θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 προκειμένου εν συνεχεία να δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Προς τούτο η Τράπεζα έχει αναθέσει στους συμβούλους της ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ τη σύνταξη του σχετικού ενημερωτικού δελτίου.

Διαβάστε ακόμη

Νέο «ράλι» στην οικονομία ανοίγει δρόμο για παροχές

Ναυλαγορά ξηρού φορτίου: «Ξαποσταίνει» και ξανά προς τη δόξα τραβά

ΕΕ: Εκδόθηκαν τα πρώτα έντοκα γραμμάτια στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την πανδημία

 

Πηγή: newmoney.gr