Πέμπτη
08.12.2022

Alpha Bank: Από τις 7/11 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Στις 7 Νοεμβρίου 2022 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Alpha Bank από την πρόσφτη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 230.990,51 ευρώ, λόγω άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών από 36 δικαιούχους.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καλούμενη εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των 796.519 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 230.990,51, λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από τριάντα έξι (36) Δικαιούχους-Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σε τιμή διάθεσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, και τη σχετική απόφαση της 21ης Ιουλίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program-PIP) για τη χρήση 2021.

Στις 2 Νοεμβρίου 2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3178878, από τη Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 230.990,51, με καταβολή μετρητών και με έκδοση 796.519 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία και με τιμή άσκησης, επίσης, Ευρώ 0,29 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 680.980.257,36, διαιρούμενο σε 2.348.207.784 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 796.519 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και, την ίδια ημερομηνία, οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς
αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Διαβάστε ακόμη

Κώστας Σκρέκας: «Αναδρομική φορολόγηση στα υπερέσοδα των ενεργειακών εταιρειών»

ΤτΕ: «Παγωμένα» τα επιτόκια στις καταθέσεις – Στο 3,5% το επιτόκιο σε στεγαστικά δάνεια τον Σεπτέμβρη (γράφημα)

Νέες απώλειες για το πετρέλαιο – Η Fed αυξάνει τις ανησυχίες για τη ζήτηση

 

Πηγή: newmoney.gr