Σάββατο
02.12.2023

Alpha Bank: Από τις 10/10 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο

Στις 10 Οκτωβρίου ξεκινά στο Χρηματιστήριο η διαπραγμάτευση των νέων 2,78 εκατ. μετοχών της Alpha Bank από το stock option plan, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι την 10.10.2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των 2.789.104 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 808.840,16 , λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από πενήντα (50) Δικαιούχους – Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020 με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 16ης Δεκεμβρίου 2021 και 21ης Ιουλίου 2022 με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών στο Πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program-PIP) για τις χρήσεις 2020 και 2021 αντίστοιχα..

Στις 5.10.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3795472 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 808.840,16 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 2.789.104 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία και πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 2.648.860 μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 26.488,60 στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 681.992.324,59, διαιρούμενο σε 2.351.697.671 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 6.10.2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.789.104 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 10.10.2023 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Διαβάστε ακόμη

BofA: Οι συναντήσεις στην Αθήνα και οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία (γραφήματα)

«Έκρηξη» στις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ – Φόβοι για περαιτέρω αυξήσεις στα επιτόκια

Μελέτη Accenture: Η ανησυχία των CEO για την κυβερνοασφάλεια και ο μύθος του κόστους (pic + πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

Πηγή: newmoney.gr