Πέμπτη
18.04.2024

Ακίνητα: Ποιες επιχειρήσεις υποβάλλουν δήλωση ειδικού φόρου

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων του Ειδικού Φόρου Ακινήτων από την ΑΑΔΕ. Τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, υποχρεούνται να πληρώσουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία (offshore κ.λπ.), κάθε μορφής εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπιστεύματα (trust), που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Μαΐου, ενώ για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνονται υπόψη οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Όπως ορίζεται στην απόφαση, υπόχρεοι του φόρου είναι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα. Συγκεκριμένα:

 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων.
 • Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς.
 • Εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου του έτους φορολογίας. Ωστόσο, ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνονται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

Εξαιρέσεις

Από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

 • Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.
 • Εταιρείες με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδά τους από ακίνητα.
 • Εταιρείες που ανεγείρουν ακίνητα για επτά χρόνια από την οικοδομική άδεια, τα οποία θα ιδιοχρησιμοποιηθούν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης.
 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες εταιρίες για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για γραφεία, αποθήκες, χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης προσωπικού ή που παραχωρούν δωρεάν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
 • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις για εγκατάσταση γραφείων, αποθηκών, χώρων εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού.
 • Εταιρείες που η πλειοψηφία του κεφαλαίου ανήκει στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή η πλειοψηφία του ΔΣ διορίζεται από αυτά.
 • Εταιρείες που η πλειοψηφία του κεφαλαίου ανήκει στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή η πλειοψηφία του ΔΣ διορίζεται από αυτά.
 • Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή: powergame.gr

Array