Σάββατο
28.01.2023

ΑΑΔΕ: Νέες ψηφιακές εφαρμογές έως το τέλος του έτους

Στη διεύρυνση των ψηφιακών ελέγχων και συναλλαγών προχωρά η ΑΑΔΕ, αναθεωρώντας τους στόχους του επιχειρησιακού της προγράμματος για το 2022. Οι αλλαγές αφορούν επιστροφές φόρων, συμψηφισμούς, δηλώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων.

Ειδικότερα έως το τέλος του 2022 η εφορία προχωρά σε:

Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών.
Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.
Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής.
Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του Αριθμού Ταυτότητας στα μισθωτήρια.
Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους.

Παράλληλα, η εφορία προχωρά σε αναθεώρηση στόχων.

Αναλογα με τη βαρύτητα τους οι πιο σημαντικοί είναι:

Χαρακτηρισμός 1,5 δισ. ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, εκ των οποίων 1,45 δισ. ευρώ από την ΕΜΕΙΣ.
Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022. Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη και σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή.

Διενέργεια τουλάχιστον 4.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων (εμφανείς έλεγχοι διακίνησης) σε όλη την επικράτεια.

Διενέργεια τουλάχιστον 8.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.

Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτ. ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων) (περιλαμβάνονται στους ελέγχους των στόχων ΣΠ.1.2.12, ΣΠ.1.2.15, ΣΠ.1.2.17).
Έκδοση 8 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, μέχρι 31/12/2022.

Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές, για ελέγχους στην εσωτερική αγορά αρμοδιότητας ΓΧΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Διενέργεια 90 ελέγχων για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (Έρευνες, Προκαταρκτικές εξετάσεις, Ε.Δ.Ε., Εισαγγελικές Παραγγελίες).

Διενέργεια 104 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 A του ν. 4174/2013, μέχρι 31/12/2022.

Οι στόχοι του 2023

Το επόμενο έτος η εφορία ενεργοποιεί τις ακόλουθες εφαρμογές:

Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive).

Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιοσδήποτε διοικητικής διαδικασίας -Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων

Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου. Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση.
Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.

Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία.

Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου. Έναρξη και μεταβολή Νομικών Οντοτήτων που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διακοπή υπό ίδρυση Νομικών Οντοτήτων. Μεταβολές και διαγραφή Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ.

Πηγή: powergame.gr