Δευτέρα
11.12.2023

ΑΑΔΕ: Δημιουργεί Γραφείο Συμβούλων και υποστήριξης επενδύσεων

One stop shop από την ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση προχωρά στη σύσταση αυτοτελούς γραφείου υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας. Στο νέο γραφείο θα μπορούν να αποταθούν όσοι επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα είτε πρόκειται για ξένους, είτε για Έλληνες επιχειρηματίες. Η ΑΑΔΕ θα παρέχει πληροφορίες στους υποψήφιους επενδυτές για το ισχύον θεσμικό φορολογικό πλαίσιο, ενώ στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ θα υπάρχουν οδηγίες (σε ελληνικά και αγγλικά). Σημειώνεται ότι πρόσφατα η ΕΕ είχε συστήσει τη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης για  φορολογικά ζητήματα όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό στις αρμοδιότητες του γραφείου υποστήριξης επενδύσεων είναι:

  • Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες. Δηλαδή θα ενημερώνει για τις μορφές εταιρειών που υπάρχουν στην Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μία, τις φορολογικές υποχρεώσεις, ακόμα και απλά θέματα χορήγησης ΑΦΜ και τη σύσταση εταιρείας.
  • Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας.
  • Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης
  • Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.
  • Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.
  • Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.
  • Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων προχωρά και στη σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.) Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.) είναι η εκπόνηση μελετών, αναλύσεων και εκτιμήσεων σε θέματα ενδιαφέροντος και αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων με την ταυτόχρονη ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων της Αρχής. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό «κενό» η διεύθυνση θα αναζητούν δεδομένα προκειμένου από την ανάλυση των αποκλίσεων στην απόδοση των φόρων (Tax Gap Analysis), να διακριβώνουν τα αίτια, ενώ ταυτόχρονα θα υποβάλλουν και προτάσεις για τον περιορισμό του «κενού».

Πηγή: powergame.gr