Κυριακή
23.06.2024

25.000 + 2.500 high-tech φοροέλεγχοι σε επιχειρήσεις το 2022

Με ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων με φυσική παρουσία αλλά και ηλεκτρονικούς ελέγχους με βάση τις τελευταίες εφαρμογές, που έχουν αναπτυχθεί από τη φορολογική διοίκηση, ακόμα και hi-tech ελέγχους τεχνητής νοημοσύνης ξεκινούν το 2022 από την ΑΑΔΕ.  Όπως όλα δείχνουν, το νέο έτος τα ελεγκτικά αποτελέσματα της Εφορίας θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο καθώς το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ έχει μεγαλώσει και δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να επιφέρουν σημαντικό πλήγμα σε όσους φοροδιαφεύγουν.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, το 2022 θα διενεργηθούν 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων (επί του συνόλου) θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου (μεταβιβάσεις ακινήτων, τόκοι κ.λ.π.).

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής κυρίως αυτής που συντελείται στον τομέα του ΦΠΑ. Το σχέδιο περιλαμβάνει αυτόματες κατασχέσεις για χρέη και επιτόπιους ελέγχου με τάμπλετ μέσω των οποίων οι ελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχόμενων και θα εκδίδουν αυτόματα σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Τα δεδομένα από τα ηλεκτρονικά βιβλία θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για τον περιορισμό της απάτης στον ΦΠΑ.  Από τη βελτίωση της συμμόρφωσης μπορούν να εισπραχθούν περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ από την άμεση φορολογία περίπου 500 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν στο φως εισοδήματα που μέχρι σήμερα βρίσκονται εκτός φορολογίας. Παράλληλα ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θα συμβάλλουν στον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων πιστωτικών ΦΠΑ

Ταυτόχρονα με το ελεγκτικό σχέδιο η ΑΑΔΕ προγραμματίζει να θέσει σε εφαρμογή και νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών θα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ ψηφιακά θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής.

Τι έρχεται το 2022:

 • Περισσότεροι από 25.000 έλεγχοι σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς
 • Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής
 • Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων
 • Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
 • Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων
 • Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων)
 • Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών
 • Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για τη τήρηση ρυθμίσεων . Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων.
 • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.
 • Πιλοτική Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive)Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

Πηγή: powergame.gr

Array